PDF Opties

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2019-2022. In de programmabegroting staan de doelstellingen en plannen van het nieuwe gemeentebestuur voor de komende vier jaar en de financiële vertaling daarvan. Het dit jaar gesloten coalitieakkoord Groen, Sterk en Betrokken kent vier thema’s: financieel solide, duurzaam sterker, investeren in de samenleving en versterkte samenwerking met dorp en regio. Deze thema’s en de daaruit voortkomende ambities en actiepunten vormen de basis. Daarnaast hebben we alle bekende en te verwachten ontwikkelingen meegenomen die van invloed zijn op de begroting, zoals de stijgende kosten van jeugdhulp en Wmo. De begroting is leidend voor wat we doen en zorgt ervoor dat alles wat we doen in beeld is en blijft.

Collegewerkprogramma
Met de programmabegroting bieden wij u ook het collegewerkprogramma aan. Het collegewerkprogramma laat zien op welke wijze en termijn wij de afspraken uit het coalitieakkoord uitvoeren. Dat geldt ook voor een aantal andere opgaven waar wij komende jaren voor staan. In de komende periode zullen wij apart rapporteren over de voortgang van het collegewerkprogramma. Wij willen dit tweemaal doen: in de zomer van 2020 (bij de jaarrekening van 2019) en eind 2021 (tegen het einde van de collegeperiode).

Meetbaarheid
Wij vinden het belangrijk om te laten zien hoe wij presteren en of ons beleid effectief is. Dat doen we met beleids- en prestatie-indicatoren, volgens het SMART-principe. Een beleidsindicator geeft inzicht of beleid het gewenste effect heeft. Een prestatie-indicator geeft inzicht of we onze voorgenomen prestaties behalen. Naast de 39 verplichte beleidsindicatoren hebben wij ook eigen beleidsindicatoren en prestatie-indicatoren opgenomen. Wij gebruiken voor het meten hiervan verschillende instrumenten zoals CBS-cijfers, cijfers van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) en lokale inwonersenquêtes. Tegelijkertijd zijn sommige doelen lastig meetbaar of SMART te maken: het is niet altijd mogelijk om een direct verband te leggen tussen de ondernomen acties en de realisatie van het gestelde doel. We blijven daarom werken aan een verdieping van het gebruik van de prestatie- en beleidsindicatoren.

Ten slotte: u weet het, Oegstgeest is een mooi en aantrekkelijk dorp om te wonen, te werken en te leven en wordt daarom hoog gewaardeerd door onze inwoners. De komende periode zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat de kernkwaliteiten van Oegstgeest niet alleen behouden blijven, maar ook verder versterkt worden.

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,

H.A. Leegstra

de burgemeester,

E.R. Jaensch