PDF Opties

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen bedragen x € 1.000

Begroot Stand 1-1-2019

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroting mutaties 2021

Begroting mutaties 2022

Begroot Stand 31/12/2022

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

A

Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen

479

15

75

48

20

636

B

Voorziening groot onderhoud gem. huisvest.

232

141

43

-11

-21

383

C

Voorziening onderhoud sporthal

294

49

35

17

50

445

D

Voorziening onderhoud gymlokalen

252

53

-18

48

2

337

E

Voorziening onderhoud Mozaïekzaal

62

10

1

10

4

87

F

Voorziening vervanging bomen

31

212

2

2

2

249

G

Voorziening groot onderhoud wegen

550

-717

406

406

406

1.052

H

Voorz. groot onderh. water/baggeren

157

33

27

0

-32

186

I

Voorz. gr.onderh. kunst openb. ruimte

22

-1

3

-24

0

0

J

Voorz .gr.onderh.bruggen/civ. Kunstw.

430

-96

15

31

19

398

K

Voorziening afvalstoffenheffing derden

515

0

0

0

0

515

L

Voorziening riolering derden

351

0

0

0

0

351

Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten

3.373

-302

588

528

450

4.637

Voorzieningen met een verplichting

M

Voorziening pensioenverplichting wethouders

1.201

0

0

0

0

1.201

N

Voorziening wachtgeldverplichting wethouders

0

0

0

0

0

0

Totaal voorzieningen met een verplichting

1.201

0

0

0

0

1.201

Totaal voorzieningen

4.574

-302

588

528

450

5.838

Toelichting:

Voorzieningen

A. Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed (kleedgebouwen, multifunctionele accommodaties, kinderopvang, woonhuizen, molen en dergelijke).

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan Gemeentelijke gebouwen. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2021 jaarlijks € 164.880 en in 2022 € 124.880.

Onttrekkingen (op basis van het onderhoudsplan): 2019 € 150.223, 2020 € 90.173, 2021 €117.136 en 2022 € 104.770.

B. Voorziening groot onderhoud gemeentelijke huisvesting

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op de beheerplannen. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de gemeentewerf hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. Het beheerplan voor het gemeentehuis is in 2016 opgesteld.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 46.900 ten behoeve van de gemeentewerf.

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 149.000 ten behoeve van het gemeentehuis.

Onttrekkingen (op basis van het onderhoudsplan): 2019 € 55.299, 2020 € 153.321, 2021 € 206.938 en 2022 € 216.706.

C. Voorziening onderhoud sporthal

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan aan sporthal De Cuyl en de inventaris ervan.

Voeding

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan hebben we een berekening gemaakt van de jaarlijks benodigde storting.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 35.600 ten behoeve van het gebouw.
Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 23.000 ten behoeve van de inventaris.

Onttrekkingen (op basis van het onderhoudsplan): 2019 € 10.055, 2020 € 23.593, 2021 € 41.371 en 2022 € 8.555.

D. Voorziening onderhoud gymlokalen

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan de gymlokalen.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op de beheerplannen. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de gymlokalen hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 79.300.
Onttrekkingen (op basis van het onderhoudsplan): 2019 € 26.174, 2020 € 97.482, 2021 € 31.284 en 2022 € 77.649.

E. Voorziening onderhoud Mozaïekzaal

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan de Mozaïekzaal.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplan voor de Mozaïekzaal hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. Als de voorziening te laag is, doen we een dotatie ten laste van de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 15.000.
Onttrekkingen (op basis van het onderhoudsplan): 2019 € 4.660, 2020 € 14.442, 2021 € 4.660 en 2022 € 11.290.

F. Voorziening bomen

Doel voorziening

Voeding


Meerjarige mutaties

De voorziening is in 2015 gevormd. Dit is voor een egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bomen, boomgroepen of groenvoorzieningen.

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Stortingen: 2019 € 522.000 en 2020 tot en met 2022 jaarlijks € 302.000.
Onttrekkingen (op basis van het onderhoudsplan: 2019 € 310.000 en 2020 tot en met 2022 € 300.000.

G. Voorziening groot onderhoud wegen

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de wegen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang van het onderhoud jaarlijks niet gelijk is.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. In 2018 zullen we het plan actualiseren.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 € 259.197 en 2020 tot en met 2022 € 406.320.
Onttrekkingen (op basis van het onderhoudsplan): 2019 € 976.159.

H. Voorziening groot onderhoud water/baggeren

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. Dit geldt vooral voor de kosten van het baggeren.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 131.300.

Onttrekkingen (op basis van het beheerplan Groot onderhoud baggeren): 2019 € 98.000, 2020 € 104.000, 2021 € 131.000 en 2022 € 163.000.

I. Voorziening groot onderhoud kunst in openbare ruimte

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 9.280.

Onttrekkingen: 2019 € 10.265, 2020 € 6.692, 2021 € 32.844 en 2022 € 9.200.

J. Voorziening groot onderhoud bruggen/civiele kunstwerken

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de civiele kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. Eenmalig is in 2016 € 437.499 toegevoegd, uit de voorziening onderhoud bruggen Haarlemmertrekvaart, ten behoeve van de Kwaakbrug.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 97.441.

Onttrekkingen (op basis van het beheerplan Groot onderhoud civiele kunstwerken): 2019 € 193.870, 2020 € 82.690, 2021 € 66.765 en 2022 € 78.550.

K. Voorziening afvalstoffenheffing derden

Doel voorziening

Met deze voorziening verrekenen we jaarlijks het verschil tussen de baten en lasten (na correctie van de btw en overhead) van de afvalstoffenheffing.

Voeding

Naar aanleiding van de nieuwe nota Afvalstoffenheffing is de egalisatiereserve voor de afvalstoffenheffing opgeheven. Het bedrag dat in de reserve stond is gestort in de voorziening.

Meerjarige mutaties

Stortingen/onttrekkingen: deze vinden plaats op basis van het jaarrekeningresultaat.

L. Voorziening riolering derden

Doel voorziening

Met deze voorziening verrekenen we jaarlijks het verschil tussen de baten en lasten (na correctie van de btw en overhead) van riolering.

Voeding

Naar aanleiding van de nieuwe nota Riolering is de reserve voor de Riolering opgeheven. Het bedrag dat nog in de reserve stond is gestort in de voorziening.

Meerjarige mutaties

Stortingen/onttrekkingen: deze vinden plaats op basis van het jaarrekeningresultaat.

M. Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Doel voorziening

Een voorziening in het geval een wethouder zijn pensioen mee wil nemen naar een nieuwe werkgever, op basis van de algemene pensioenwet Ambtsdragers 2002.

Voeding

Uit de jaarlijkse herziene actuariële berekeningen volgt bij de jaarrekening een bijstelling van de voorziening ten laste of ten gunste van de exploitatie. Bij de jaarrekening 2015 is de voorziening aangevuld tot het maximale risico.

Meerjarige mutaties

Afhankelijk van de uitkomsten van de actuariële berekening.

N. Voorziening wachtgeldverplichting wethouders

Doel voorziening

Een voorziening in het geval een wethouder een beroep doet op de wachtgeldregeling.

Voeding

Storting vanuit de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Bij het opstellen van de jaarstukken 2018 bepalen we of we een bedrag moeten storten en hoeveel dit moet zijn.