PDF Opties

Reserves

Op basis van artikel 43 lid 1 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) onderscheiden we de reserves in:
a. De algemene reserve. Deze is beschikbaar voor incidentele zaken. In het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico’s.
b. Bestemmingsreserves. Deze dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Bij bestemmingsreserves heeft de gemeenteraad vooraf bepaald voor welke bestemming de reserve in het leven is geroepen.
c. Overige bestemmingsreserves.

Overzicht reserves bedragen x € 1.000

Begroot Stand 1/1/2019

Begroting mutaties 2019

Begroting mutaties 2020

Begroting mutaties 2021

Begroting mutaties 2022

Begroot Stand 31/12/2022

Algemene reserves

1

1 Algemene reserve

7.763

201

45

477

140

8.627

Totaal algemene reserve

7.763

201

45

477

140

8.627

Bestemmingsreserves

2

Reserve sociale woningbouw

800

0

0

0

0

800

3

Reserve Wmo/3D

2.432

-98

-97

-77

-77

2.083

4

Res. investeringsstr. Holland Rijnland

2.409

-401

-401

-401

-401

806

5

Reserve uitvoering visienota

197

-197

0

0

0

0

6

Risicoreserve grondexploitaties

3.017

0

0

0

0

3.017

7

Reserve organisatieontwikkeling

371

0

0

0

0

371

8

Reserve frictiekosten

247

200

250

100

100

897

9

Reserve groenvoorziening

0

0

0

0

0

0

10

Reserve bijdrage RijnGouwelijn

1.000

-1.000

0

0

0

0

11

Reserve bestuursovereenk. Leiden, brug Poelgeest

0

0

0

0

0

0

12

Reserve onderhoud Klinkenbergerplas

552

-51

-51

-51

-51

348

13

Reserve egalisatie precario opbrengsten

1.992

-1.700

-292

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves

13.018

-3.247

-592

-429

-429

8.322

Totaal reserves

20.781

-3.046

-547

48

-289

16.949

Toelichting op de reserves

Algemene reserve

1. Algemene reserve

Doel reserve

Dit is een dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten.

Voeding

Via het batig saldo van de jaarrekening, incidentele baten en verkoop van grond.

Meerjarige mutaties

Geen.

Bestemmingsreserves

2. Reserve sociale woningbouw

Doel reserve

Om de sociale woningbouw te bevorderen verstrekken we vanuit de reserve bijdragen in de (grond)kosten en financieren we startersleningen tot maximaal € 300.000. De startersleningen verantwoorden we op de balans als uitgeleend geld. Om mogelijke risico’s van terugbetaling te dekken, blokkeren we in de reserve Sociale woningbouw een bedrag van € 300.000.

Voeding

Via exploitatie, opbrengsten via het antispeculatiebeding en diverse grondexploitaties.

Meerjarige mutaties

Geen.

3. Reserve Wmo/3D

Doel reserve

Hiermee egaliseren we schommelingen in de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), regionale jeugdhulp en participatie (werk). Ook voorzien we hiermee in risico's op het gebied van 3D (de drie decentralisaties binnen het sociaal domein).

Voeding

Via exploitatie en overschotten van de Wmo, jeugd en participatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 € 100.577, 2020 € 55.641, 2021 € 55.641 en 2022 € 55.641.

Onttrekkingen: 2019 € 198.281, 2020 € 152.941, 2021 € 132.541 en 2022 € 132.541.

4. Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland

Doel reserve

Met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zet Holland Rijnland een concrete stap om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten. Dit zijn de Rijnlandroute, de RijnGouwelijn, de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4, het regionale groenprogramma en het Offensief van Teylingen (zie Begrippenlijst) voor versterking van de Greenport (zie Begrippenlijst). In de periode 2008 tot en met 2024 storten de samenwerkende gemeenten in totaal 142,5 miljoen euro in dit fonds.

Voeding

Eenmalig vanuit de besteding van de Nuon-gelden en een storting uit de algemene reserve.

Meerjarige mutaties

Jaarlijks ramen we een onttrekking van € 400.880. De totale bijdrage in 2025 is maximaal € 6.145.000. In eerste instantie gold de dekking voor een periode van 4,5 jaar. Het ging hierbij om een bedrag van € 1,8 miljoen. Dit kwam uit de grondexploitatie van Nieuw-Rhijngeest (bovenlokale ontwikkelingen).

Stortingen: geen.

Onttrekkingen: 2019 tot en met 2024: € 400.881 per jaar.

5. Reserve Uitvoering visienota

Doel reserve

Dekken van het beleid dat we vaststellen in de visienota Oegstgeest 2020.

Voeding

De voorgenomen storting van de escrow-opbrengst (zie Begrippenlijst) in 2010 (à € 725.000) en de precariobelasting kabels en leidingen (à € 675.000) is vooralsnog toegevoegd via de algemene reserve. Storting via de exploitatie 2011 van € 364.000. Bij de vaststelling van de visienota Oegstgeest 2020 heeft overheveling plaatsgevonden.

Meerjarige mutaties

Het restant van deze reserve is gereserveerd voor de ontwikkelingen met betrekking tot de Cultuurfabriek.

Onttrekkingen: 2019 € 197.115.

6. Risicoreserve grondexploitaties

Doel reserve

Het opvangen van tegenvallers die voortvloeien uit toekomstige verliezen.

Voeding

Vrijval voorziening Nieuw-Rhijngeest en Poelgeest en stortingen vanuit eventueel vrijvallende middelen.

Meerjarige mutaties

Geen.

7. Reserve organisatieontwikkeling

Doel reserve

Het ondersteunen van de verdere kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie.

Voeding

Exploitatie 2014 en 2015.

Meerjarige mutaties

Onttrekkingen in 2019 en de jaren daarna zijn afhankelijk van de kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie en de middelen die daarvoor nodig zijn.

8. Reserve frictiekosten

Doel reserve

Om de kosten te dekken van bestaande of toekomstige fricties.

Voeding

Stortingen vinden vanaf 2017 plaats vanuit de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2019 € 250.000, 2020 € 250.000, 2021 € 100.000 en 2022 € 100.000.
Onttrekkingen: 2019 € 50.000.

9. Reserve groenvoorziening

Doel reserve

De reserve is in 2013 ingesteld als compensatiefonds voor groenvoorzieningen.

Voeding

De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen.

Meerjarige mutaties

Geen.

10. Reserve bijdrage RijnGouwelijn

Doel reserve

De reserve is in 2015 ingesteld. Deze is bestemd om de bijdrage aan de RijnGouwelijn te dekken.

Voeding

Een storting vanuit de algemene reserve in 2015 van € 1.000.000.

Meerjarige mutaties

Onttrekkingen: 2019 € 1.000.000.

11. Reserve bestuursovereenkomst Leiden, brug Poelgeest

Doel reserve

De reserve is in 2015 ingesteld en is bedoeld om de bijdrage te dekken aan de gemeente Leiden voor de brug bij Poelgeest.

Voeding

Een eenmalige storting van € 1.309.000 in 2015 en een extra storting van € 145.000 in 2017.

Meerjarige mutaties

Geen.

12. Reserve onderhoud Klinkenbergerplas

Doel reserve

Groot onderhoud van de Klinkenbergerplas.

Voeding

Saldo van opgeheven voorziening Klinkenbergerplas. De voorziening is eenmalig gevoed door de afkoopsom van de Provincie Zuid Holland.

Meerjarige mutatie

Onttrekkingen: 2019 tot en met 2022: € 51.232 per jaar.

13. Reserve egalisatie precario-opbrengsten

Doel reserve

De reserve is in 2016 ingesteld voor inkomstenderving, na het afschaffen van precario op netwerken van nutsbedrijven.

Voeding

Een eenmalige storting van € 1.992.402 in 2017.

Meerjarige mutaties

Onttrekkingen: 2019 € 1.700.000 en 2020 € 300.000. De precarioreserve wordt ingezet om de (incidentele) tekorten in 2019 en 2020 af te dekken. Dit is mogelijk omdat we naar huidig inzicht vanaf 2022 een structureel dekkende begroting hebben, ondanks de wegvallende precarioheffing.