PDF Opties

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2

2

2

2

2

2

Materiële vaste activa

65.076

66.688

73.044

73.489

73.520

72.762

Financiële vaste activa

1.801

1.801

1.068

1.068

1.068

1.068

Totaal vaste activa

66.879

68.491

74.114

74.559

74.590

73.832

Vlottende activa

Voorraden

4.878

-2.455

1.594

1.326

0

0

Uitzettingen

25.606

17.657

8.320

8.320

8.320

8.320

Liquide middelen

446

504

0

0

0

0

Overlopende activa

2.392

2.392

2.392

2.392

2.392

2.392

Totaal vlottende activa

33.322

18.098

12.306

12.038

10.712

10.712

Totaal activa

100.201

86.589

86.420

86.597

85.302

84.544

Passiva

Vaste passiva

Reserves

21.289

20.782

17.736

17.190

17.468

17.529

Resultaat boekjaar

1.603

0

0

0

0

0

Voorzieningen

4.401

4.574

4.272

4.860

5.388

5.838

Vaste schuld

66.698

55.024

50.174

50.818

48.691

47.544

Totaal vaste passiva

93.992

80.379

72.182

72.868

71.546

70.911

Vlottende passiva

Vlottende schuld

1.979

1.979

10.007

9.499

9.526

9.403

Overlopende passiva

4.230

4.230

4.230

4.230

4.230

4.230

Totaal vlottende passiva

6.209

6.209

14.237

13.729

13.756

13.633

Totaal passiva

100.201

86.589

86.420

86.597

85.302

84.544

In de basis voor de opstelling van de geprognosticeerde meerjarenbalans, is de begrote aflossingsschuld van € 230.000 in 2021 en € 350.000 in 2022 niet als last verwerkt. Dit geldt ook voor de hiertegenover staande onttrekking uit de algemene reserve. Hierdoor wijkt de stand van de reserves eind 2022 in dit overzicht € 580.000 af van de stand zoals vermeld in paragraaf 5.2.3 (€ 230.000 + € 350.000).