PDF Opties

EMU-saldo

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) is afgesproken dat het Rijk en de lokale overheden gezamenlijk werken aan het beheersen van het EMU-tekort. Dit EMU-tekort is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking. Kernpunt hierbij is dat men de ontwikkeling van het EMU-saldo nauwlettend volgt. Er is afgesproken dat we in onze begroting een berekening opnemen van het te verwachten EMU-saldo.

EMU Saldo

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

-2.111

-3.046

-547

278

61

2.

(+)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.

3.025

3.179

3.532

3.677

3.855

3.

(+)

Bruto dotatie aan voorzieningen ten laste van de exploitatie.

1.336

1.533

1.460

1.460

1.420

4.

(-)

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.

4.637

9.535

3.977

3.708

3.097

5.

(+)

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen.

0

0

0

0

0

6.

(+)

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs).

0

0

0

0

0

7.

(-)

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

9.352

5.143

755

255

0

8.

(+)

Grondverkopen: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs).

16.685

1.094

1.023

1.581

0

9.

(-)

Betalingen ten laste van de voorzieningen.

1.164

1.835

872

932

970

10.

(-)

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.

0

0

0

0

0

11.

Verkoop van aandelen:

11a.

Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

nee

11b.

(-)

Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

3.783

-13.752

-136

2.101

1.269

Toelichting

BBP 

Het BBP (gewaardeerd tegen marktprijzen) is de waarde van de in Nederland voortgebrachte goederen en diensten. Het BBP is ook de som van de in Nederland gevormde toegevoegde waarde (het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen) en het totaal van het binnenlandse inkomen.