PDF Opties

Taakveldenoverzicht

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.

Hoofdtaakveld (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Taakveld omschrijving

Baten

Lasten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0

1.650

0.2

Burgerzaken

195

1.133

0.4

Overhead, ondersteuning organisatie

8

7.477

0.5

Treasury

345

178

0.61

Onroerendezaakbelasting (ozb) woningen

4.807

91

0.62

Onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen

1.704

11

0.64

Belastingen overig

1.847

16

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

26.666

0

0.8

Overige baten en lasten

0

10

0.10

Mutaties reserves (980)

3.598

552

Subtotaal

39.169

11.117

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

57

427

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

41

38

3.4

Economische promotie

201

0

Subtotaal

299

465

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

1.204

7.2

Riolering

2.347

1.592

7.3

Afval

2.998

2.215

7.4

Milieubeheer

0

747

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

1

Subtotaal

5.345

5.759

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

14

1.066

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.175

6.267

8.3

Wonen en bouwen

1.222

1.305

Subtotaal

6.411

8.638

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

358

1.510

6.2

Wijkteams

0

780

6.3

Inkomensvoorzieningen

4.222

6.448

6.4

Begeleide participatie

0

1.024

6.5

Arbeidsparticipatie

0

440

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

0

489

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

101

3.180

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

4.385

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

283

Subtotaal

4.681

18.541

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

92

5.2

Sportaccommodaties

529

1.306

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

112

5.5

Cultureel erfgoed

9

19

5.6

Media

0

783

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

0

2.401

Subtotaal

537

4.713

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

55

2.734

2.5

Openbaar vervoer

0

95

Subtotaal

55

2.829

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

56

401

4.2

Onderwijshuisvesting

32

1.941

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

11

786

Subtotaal

98

3.128

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

97

1.252

1.2

Openbare orde en veiligheid

2

254

Subtotaal

100

1.506

Totaal

56.695

56.695