PDF Opties

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om:

  • reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves dan wel dekkingsreserves van kapitaallasten;
  • onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve. Dit gaat dan om een periode van minimaal drie jaar met als doel de structurele lasten te dekken.

In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader wordt iedere aanwending van de reserves in beginsel beschouwd als een incidentele bate. Onder voorwaarden is het toegestaan om middelen uit een afgezonderde bestemmingsreserve structureel in te zetten om de exploitatie te verlichten. Inzet van die bestemmingsreserve is mogelijk voor een periode die in principe gelijk is aan de termijn van de structurele last. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, als vooraf in een raadsbesluit is vastgelegd dat aan het einde van de periode structurele middelen zijn aangewezen om de wegvallende inzet van de bestemmingsreserve structureel te compenseren.

Er zijn echter ook reserves waarvan de rendementen of de middelen worden ingezet als dekkingsmiddel. Over de hoofdsom van deze reserves wordt jaarlijks een omslagrente berekend. Dit rentebedrag komt dan ten gunste van de exploitatie. Dit soort reserves wordt meestal gevormd door verkoop van bijvoorbeeld aandelen, waardoor de structurele winst (het dividend) dan komt te vervallen. Door (een deel van) de opbrengst af te zonderen en de renteopbrengst aan de exploitatie toe te rekenen, is er weer sprake van een structurele dekking

Ook zijn er reserves waarvan jaarlijks een bepaald bedrag ten gunste van de exploitatie komt. Het gaat daarbij meestal om de dekking van kapitaallasten van investeringen met economisch nut. In deze gevallen gaat het over een tijdvak van meer dan drie jaar. De looptijd van de reserve is gelijk is aan de afschrijvingtermijn van de investering. Qua tijdsfactor hebben we dan dus te maken met structurele dekkingsmiddelen. Belangrijk daarbij is dat een raadsbesluit de aanwending van deze dekkingsreserves afdekt. Dit besluit moet aangeven welke lasten worden gedekt, hoe het jaarbedrag wordt berekend en hoeveel jaar de middelen worden ingezet.

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

2019

2020

2021

2022

Structurele stortingen in reserves

Programma

4 Sociale Infrastructuur

Reserve Wmo/3D

55

55

55

55

6 Overhead, Bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

Reserve frictiekosten

100

100

100

100

Saldo structurele stortingen aan reserves

155

155

155

155

Structurele onttrekkingen aan reserves

Programma

1 Natuur en Landschap

Mutatie reserve Klinkenbergerplas

-51

-51

-51

-51

4 Sociale Infrastructuur

Reserve Wmo/3D

-76

-76

-76

-76

5 Bestuur

Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland

-401

-401

-401

-401

Saldo structurele onttrekkingen aan reserves

-528

-528

-528

-528

Saldo structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves

-373

-373

-373

-373

Bij inzet van deze reserves spreken we van structurele dekkingsmiddelen.