PDF Opties

Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)1

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

Programma

1 Natuur en Landschap

567

129

6

0

2 Verkeer en Infrastructuur

89

147

25

5

3 Wonen en Economie

6.172

990

1.548

0

4 Sociale Infrastructuur

720

88

0

0

5 Bestuur

180

20

0

0

6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)

188

207

85

20

7 Algemene dekkingsmiddelen

123

-76

159

350

Saldo incidentele lasten

8.039

1.505

1.823

375

Incidentele baten

1 Natuur en Landschap

2 Verkeer en Infrastructuur

3 Wonen en Economie

-5.175

-1.023

-1.581

0

4 Sociale Infrastructuur

-239

-285

0

0

5 Bestuur

6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)

7 Algemene dekkingsmiddelen

Saldo incidentele baten

-5.414

-1.308

-1.581

0

Saldo incidentele lasten en baten

2.624

197

242

375

Incidentele toevoegingen aan de reserves

1 Natuur en Landschap

2 Verkeer en Infrastructuur

3 Wonen en Economie

4 Sociale Infrastructuur

46

1

1

1

5 Bestuur

6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)

150

150

0

0

7 Algemene dekkingsmiddelen

201

45

477

140

Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves

397

196

478

141

Incidentele onttrekkingen aan de reserves

1 Natuur en Landschap

2 Verkeer en Infrastructuur

3 Wonen en Economie

-1.000

0

0

0

4 Sociale Infrastructuur

-123

-77

-57

-57

5 Bestuur

-197

0

0

0

6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)

-50

0

0

0

7 Algemene dekkingsmiddelen

-1.700

-292

0

0

Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves

-3.070

-370

-57

-57

Totaal incidenteel

-48

23

662

459

  1. 1 Bedragen x € 1.000

Toelichting incidentele bedragen vanaf € 50.000:

Programma 1 Natuur en landschap

Bomen
In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij tenminste 250 extra bomen in het dorp planten, om zo in te spelen op klimaatontwikkelingen en om het groene karakter van Oegstgeest te versterken (€ 150.000). Ook wordt een bedrag van € 70.000 incidenteel geraamd in 2019 voor de vervanging van bomen door de grote droogte van afgelopen zomer 2018.

Hart van Holland
Het Hart van Holland, de titel van de regionale agenda Omgevingsvisie 2040, bevat belangrijke opgaven voor onze regio. Voor onszelf zijn de verstedelijkingsopgave, zone A44 en de energietransitie van belang om hierin een actieve rol te kunnen spelen. Voor projecten binnen deze opgaven hebben wij de komende twee jaar jaarlijks € 50.000 nodig.

Invoering omgevingswet
De stelselherziening die samenhangt met de Omgevingswet vraagt nu al een behoorlijke inspanning. We zijn begonnen om ons voor te bereiden en dat kost inzet en middelen. Voor de invoering van de Omgevingswet zijn de benodigde extra middelen voor de eerste vier jaar (beginnend in 2017) opgenomen. Voor 2019 is dat een extra budget van € 297.000 en voor 2020 gaat het om € 79.000.

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Mobiliteitsplan
Een aantal deelprojecten van de groslijst van het mobiliteitsplan 2017-2027 voeren we de komende periode uit. Daarbij geldt dat de urgentie in verhouding staat tot de benodigde investeringen. Deze investeringen zijn terug te vinden in het meerjarig investeringsprogramma. Voor de exploitatiebijdrage nemen we het verbeteren van veilig fietsverkeer incidenteel meerjarig op.

Programma 3 Wonen en economie

Grondexploitaties
Onder dit programma vallen ook de grondexploitaties. Per saldo geeft de grex (grondexploitatie)

geen resultaat binnen de begroting. De lasten en baten activeren we incidenteel op basis van het

vastgestelde meerjarenprogramma Grondexploitaties 2018.

RijnGouwelijn
Voor 2019 hebben we een extra bedrag begroot van € 1 miljoen voor de bijdrage aan de RijnGouwelijn. Hiertegenover staat een onttrekking van € 1 miljoen aan de reserve voor de bijdrage aan de RijnGouwelijn.

Programma 4 Sociale infrastructuur

Sociaal domein
In 2019 is een eenmalig bedrag geraamd van € 100.000 voor de implementatie en het tijdelijk handhaven van de applicaties voor bijstand, Wmo (back- en frontoffice) en schuldhulpverlening. Daarnaast is in 2019 voor een totaal bedag van ruim € 175.000 aan incidentele middelen voor participatievoorzieningen opgenomen.
In 2019 is een bedrag van € 25.000 opgenomen gebaseerd op het coalitieakkoord voor een dementievriendelijke gemeente. Het éénmalige deel hiervan bedraagt € 20.000.
Voor de jaren 2019 en 2020 is een bedrag van € 25.000 opgenomen voor een sociaal makelaar (zoals afgesproken in het coalitieakkoord). Ook is voor die jaren een bedrag van € 53.000 geraamd voor extra beleidscapaciteit voor de regionale jeugdzorg.

Onderwijshuisvesting
Bij het saneren van de zolder van De Kring (Willibrord-locatie) bleek in een naastgelegen ruimte asbest aanwezig te zijn. De kosten om dat te verwijderen bedragen eenmalig € 80.000 in 2019.

Cultuurfabriek
In het coalitieakkoord houden we rekening met een passende bijdrage aan de komst van de Cultuurfabriek. Voorwaarde hierbij is dat er een robuust en toekomstbestendig plan komt dat uitgaat van intensieve samenwerking tussen verschillende cultuur-maatschappelijke partners.

Brandweer
In 2020 staat de verkoop van de brandweerkazerne gepland. Vanaf 2020 zullen we geen huur meer innen. De huuropbrengst wordt incidenteel voor het laatst geraamd in 2019.

Sport
De overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de kleed- en doucheruimten op Sportpark de Voscuyl geeft een incidentele baat in 2019 als gevolg van de vrijval van de onderhoudsvoorziening en de verkoopopbrengst welke beschikbaar wordt gesteld voor een krediet voor het aanleggen van een nieuw natuurgrasveld.

Programma 5 Bestuur

Versterkte samenwerking met dorp en regio
We werken samen met de wijk aan buurtverbetering en een verbeterde communicatie, dat laatste in het bijzonder bij participatietrajecten. Dit doen we onder andere via Dorpsgesprekken en het Loket Burgerinitiatieven.

Verkiezingen
In 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de waterschappen, Provinciale Staten en het Europees Parlement. Incidenteel nemen we hiervoor een bedrag op van € 70.000.

Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vpb

VRIS
De bestaande ict-basisvoorziening zal de komende jaren steeds duurder worden, met name op het onderdeel gegevensverwerking- en opslag. Om dit te voorkomen, om gelijktijdig de snelle ontwikkelingen te kunnen bijhouden en het flexibel werken beter te ondersteunen, wordt in regionaal verband een nieuwe ict-basisvoorziening opgezet. Hiervoor zullen we tijdelijk extra kosten moeten maken in de jaren 2019 tot en met 2021.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Schuldreductie
We werken verder aan het verlagen van de gemeenteschuld en streven naar een schuldniveau van tussen de 40 en 45 miljoen euro in 2025. Om dit te realiseren houden we in het coalitieakkoord rekening met een begrote incidentele extra aflossing op de gemeenteschuld: met ingang van 2021 doen we een aflossing van € 230.000 en vanaf 2022 ieder jaar een aflossing van € 350.000.

Financieringsresultaat
Voor de toelichting verwijzen we naar de paragraaf Financiering.

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.