PDF Opties

Grondslagen voor de begroting

De begroting 2019-2022 is als volgt opgebouwd:

 1. De meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente Oegstgeest na wijziging.
 2. Alle in de perspectiefnota 2019-2022 opgenomen ontwikkelingen.
 3. De structurele effecten van de voortgangsrapportage 2018.
 4. De effecten van de meicirculaire 2018 van het gemeentefonds.
 5. Effecten van tussentijdse besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen.

Voor de begroting 2019-2022 zijn de volgende uitgangspunten verwerkt:

 • In de algemene uitkering is de areaaluitbreiding (woningen) en de groei van het aantal inwoners verwerkt.
 • Een indexering van de loonkosten op basis van inschattingen van de VNG.
 • Een indexering van materiële budgetten van 0%.
 • Een indexering van belastingen van 1,6%.
 • Een renteomslag van 1,7%.
 • Een post Onvoorzien van € 34.000.

Algemene uitkering
De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire van 2018. Bij de berekening voor de meerjarenraming zijn we uitgegaan van de uitkeringsfactor op basis van constante prijzen.

Meerjarenraming
We stellen de meerjarenraming 2019-2022 op in constante prijzen.