PDF Opties

Begrippenlijst

Begrip / Afkorting

Betekenis 

3D

3 decentralisaties in het sociaal domein.

Agenda 2020

Het plan voor de gezamenlijke opzet en verbetering van de informatievoorziening in de Leidse regio.

Algemeen Controleplan

Het plan waar in staat wat en hoe interne controles plaatsvinden en welke onderwerpen onderzocht worden op doelmatige en doeltreffende uitvoering.

amendement ‘Werk gaat voor’

Amendement van 14 november 2014 waarmee de gemeenteraad besloot om "Mogelijke overschotten na afloop van het boekjaar 2014 met voorrang aan te wenden ten behoeve van de sociale agenda, bijvoorbeeld extra leerplekken voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt; daarbij te leren van andere gemeenten; de Daad van deze inspanningen verslag te doen bij de voortgangsrapportages."

areaal

Oppervlakte, grootte van een bepaald gebied, met wat zich daarop bevindt.

Baggerplan

Meerjarenplan voor het baggeren van watergangen.

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording. Dit zijn de voorschriften waaraan de gemeentelijke begroting en jaarstukken moeten voldoen.

Bedrijventerreinenstrategie Leidse regio

Strategie voor het aanleggen van bedrijventerreinen in de Leidse regio.

Beheerplan

Plan gericht op de instandhouding van het kapitaalgoed

Beschut werk

Werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden.

Beschut nieuw

Beschut werk onder de nieuwe wetgeving vanaf 2016.

Bestemmingsplan

Document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies in het benoemde gebied zijn toegestaan en de regels die gelden voor zo’n functie. De naam van het Bestemmingsplan geeft aan om welk gebied het gaat.

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Beveiligingsmaatregelen waarmee gemeenten zelf voor een basis beveiligingsniveau kunnen zorgen.

BIZ

Bedrijven Investeringszone. Heffing waarmee ondernemers in een afgebakend gebied samen meebetalen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving.

BOB-model

Bossenfonds

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model moet helpen om effectief door het proces heen te gaan van probleem naar besluit/oplossing.

Het Nationaal bossenfonds heeft tot doel om te zorgen dat onder de huidige omstandigheden het bos er gaat komen waar het nodig en mogelijk is. Dit doen zij door het verwerven van financiële bijdragen van veel bedrijven en particulieren.

BRP

Basisregistratie Personen

BSGR

Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland

CIT

Crisis Interventie Team

Civiel kunstwerk

Verzamelnaam voor infrastructurele bouwwerken zoals bruggen, viaducten, tunnels, steigers, kademuren en damwanden of aanmeervoorzieningen. Civiele kunstwerken zijn bouwwerken die gemaakt zijn van metselwerk, beton, hout, staal of kunststof.

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Inmiddels staat CROW voor een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Als het gaat om beeldkwaliteit hanteert CROW vijf niveaus, van goed naar minder goed zijn dit A+, A, B, C en D.

CZM

Collectieve Zorgverzekering voor Minima

Database Lokale Ondernemers

De gemeente steunt Oegstgeester ondernemers door hen actiever te benaderen voor gemeentelijke opdrachten. In samenwerking met ondernemersvereniging PVOO is een eerste aanzet gemaakt voor een database van lokale ondernemers en hun expertise.

Dementiemaatje

Project uitgevoerd door Eva (zie verder in Begrippenlijst) waarbij vrijwiligers ingezet worden om mensen met (beginnende) dementie te helpen.

Dorpsgesprek

De gemeenteraad gaat gesprek met het dorp waarmee het dorp behalve indirecte ook directe en wezenlijke invloed te hebben op de toekomst van Oegstgeest.

Dorpskracht

Organisatie die initiatieven rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar brengt.

Dorpslab

Stichting Dorpslab Oegstgeest heeft als doel een coöperatief platform te bieden, gericht op het versterken van de lokale gemeenschap in de meest brede zin en het versterken en ontwikkelen van de lokale identiteit en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn voor de gemeente Oegstgeest.

Dotatie

Een schenking volgens een bepaalde procedure, bijvoorbeeld jaargeld of een toelage. Ook een storting in een reserve of voorziening.

DZB

De Zijl Bedrijven, een Leids reïntegratie- en uitvoeringsbedrijf.

Economie071

Samenwerkingsverband Leidse regio tussen Overheden, Ondernemers en Onderwijs&Kennisinstellingen. Doel: Economische agenda Leidse regio 2020 uitvoeren en regionale economie versterken. Ingezet wordt op de thema's Life Sciences & Health, Vitaliteit, Ondernemerschap en Innovatie.

EMA

European Medicines Agency, ofwel Europees Geneesmiddelenbureau.

EMU-saldo

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.

Escrow-opbrengst

Escrow is een soort tussenrekening om tijdelijk geld te stallen om mogelijke kosten bij een transactie te dekken. Op het moment dat dit geld uitbetaald kan worden is het een inkomst bij de gemeente (opbrengst).

Eva

Ondersteuning van mantelzorg en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers.

Expatcentre

Opvang en begeleiding voor mensen die tijdelijk in Nederland verblijven met een andere cultuur dan die waarmee zij zijn opgegroeid. Meestal zijn ze daarbij uitgezonden door hun werkgever, hoewel sommigen ook zelf direct bij een buitenlandse werkgever solliciteren.

Factor C

Factor C is een manier van werken die helpt om in alle fases van een traject strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt: hoe sla je de brug naar de ander? Zie verder: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c.

FIP-methode

Frequent Intensief en persoonlijk contact. Toegepast om bijstandsontvangers snel uit de bijstand te helpen en fraude met uitkeringen tegen te gaan.

Gebiedsopgave A44

De gebiedsopgave A44 is één van de deelprojecten die voortkomt uit de samenwerkingsagenda Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland.

Naast meer thematisch-gerichte opgaven zoals de energietransitie, verstedelijkingsopgave of bereikbaarheidsopgave wordt ook samengewerkt aan ruimtelijke opgaven per gebied. De gebiedsopgave A44 is zo'n gebied.

Geoboot

Boot om te meten op plaatsen waar je met een gewone boot moeilijk kunt komen, of op plaatsen waar het overbodig is om een grotere boot te laten komen.

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Governance

Behoorlijk organisatiebestuur. De wijze van besturen, gedrag, verantwoorden en toezicht.

GR (O)GGZ

Gemeenschappelijke Regeling (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg

GR VRHM

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden 

Greenport

Een Greenport is de term die in Nederland wordt gebruikt voor een grote tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld.

Grex­

Grondexploitatie

Gr-KDB

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, duin- en Bollenstreek

Groenbeleidsplan

Visie op de gewenste ontwikkelingen van de gemeentelijke groenstructuur en het
groenbeheer.

GRP 

Gemeentelijk Riolerings Plan, zie bij VGRP 

GTK

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 

Hardekernjongeren

Jeugdige criminelen die veel (en ernstige) delicten plegen en verantwoordelijk zijn voor een verhoudingsgewijs groot deel van de gepleegde criminaliteit.

Hart van Holland

Omgevingsvisie opgesteld door 10 samenwerkende gemeenten: Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden.

HbhH

Hulp bij het Huishouden

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage

High impact crimes

Een verzamelnaam voor ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van mensen, zowel van het slachtoffer, diens omgeving en van de maatschappij.

Hostmanship

Samenvoeging van de Engelse termen hospitality en craftmanship. De ‘menselijke’ bejegening van klanten: de empathie, de deskundigheid van de dienstverleners en het echt willen oplossen van een klantprobleem. Simpel gesteld: klanten het gevoel geven dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden.

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het HOV-net Zuid-Holland Noord is een busverbinding met o.a. een hoge betrouwbaarheid, hoge frequentie, goede aansluitingen op het regionaal netwerk en comfort voor de reiziger. De bus rijdt in het noorden van de provincie Zuid-Holland, rond Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk/Noordwijk. Dit HOV-net zal onderdeel worden van R-net. Het project is ontwikkeld als vervanger voor het RijnGouwelijn-project.

Integraal Huisvestingsplan

Document met een visie over de huisvestingsvoorzieningen voor de middellange tot lange termijn.

Integraal Waterketenplan

Beoogd opvolger van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan is het beleid van de uitvoering van de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd.

Internet of Things

Letterlijk 'Het internet der dingen'. Deze term refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

i-NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid; het i-NUP was het overkoepelende programma met een verantwoordelijkheid voor het Rijk om een overheidsbrede digitale basisinfrastructuur te ontwikkelen.

JOIN

Applicatie waarmee zaakgericht werken, klantcontact en e-dienstverlening geintegreerd worden.

JPT

Jeugd Preventie Team

Kapitaalgoed

Een kapitaalgoed is een object met waarde dat voor de gemeente een economisch nut of maatschappelijk nut heeft (wegen, riolering, groenvoorziening, schoolgebouw, etc.).

KRW 

Europese Kaderrichtlijn Water

LEAN

Letterlijk 'slank', deze methodiek draait dan ook om het slank maken van arbeidsprocessen met het doel om efficienter te werken.

Leidse Ring

Oplossingen ('no-regretmaatregelen' en infrastructurele maatregelen) voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie in samenwerking met Leiderdorp en Oegstgeest. Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute.

LEOO

Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest, een energiecoöperatie waarin inwoners zijn verenigd.

Meekoppelkansen

Het combineren van verschillende opgaven binnen een werk om hiermee kosten te besparen. Voorbeeld: als je de grond open graaft om naar de riolering te kijken, kun je meteen ook kijken naar de gasleiding (die je eigenlijk pas over een jaar wilde bekijken).

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.

MEOB

Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf. Dit voormalige complex is sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Het terrein ligt aan de noordkant van Oegstgeest, langs de A44. De gemeente en de regio willen dat dit terrein wordt herontwikkeld tot een modern hoogwaardig regionaal bedrijventerrein.

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MPG

Meerjarenprogramma Grondexploitaties 

Multifunctionele accommodaties

Gebouwen waarin meerdere functies zijn gehuisvest.  

Noordelijke Randweg

Om de plaatselijke en regionale verkeersstroom te verbeteren, wil de gemeente Katwijk de Noordelijke Randweg Rijnsburg als extra ontsluitingsweg ten noorden van de gemeente realiseren.

Normenkader

Overzicht van interne en externe regelgeving die de accountant betrekt bij de controle op de jaarrekening.

NRG

Nieuw Rhijngeest

Oegstgeest in Beweging

Project om de inwoners van Oegstgeest sportiever te laten zijn.

Offensief van Teylingen

In de Duin- en Bollenstreek wordt onder de naam Offensief van Teylingen gewerkt aan de versnelling en uitvoering van de afspraken uit het Pact van Teylingen. Doel is het versterken van de vitaliteit van het bollencomplex en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Zie verder­: http://www.hollandrijnland.nl/inhoudelijke-agenda/economie/greenport-duin-en-bollenstreek/offensief-van-teylingen-1/offensief-van-teylingen

OGGZ 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Omgevingsraad Schiphol 

Platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Omgevingsvisie/structuurvisie Oegstgeest

Een omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet vergelijkbaar met een structuurvisie, waarbij andere ruimtelijke beleidsvelden zijn geïntegreerd. De Omgevingsvisie is een document waarin de visie van Oegstgeest over de invulling van de fysieke leefomgeving is vastgelegd. Het bevat 'de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied' en 'de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid'.

Omgevingswet

Wet om diverse wetten m.b.t. de fysieke leefomgeving, waaronder de Wabo, de Wro, de Waterwet en de Wbb te bundelen. De wet omvat een stelselherziening in het omgevingsrecht, die naar verwachting een grote impact zal hebben op het gemeentebeleid. Invoering in 2019.

Oudkomer

Persoon tussen 16 en 65 jaar die geen Nederlands paspoort heeft maar voor 1 januari 2007 in Nederland woonde, minder dan 8 jaar in Nederland woonde toen hij of zij leerplichtig was en geen diploma’s heeft die kunnen laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal en Nederland goed kent.

ovb

Onderwijsvoorrangsbeleid

Ozb

Onroerendezaakbelasting

P*Q

Prijs maal hoeveelheid

Parapluplan Evenemententerrein

Gemeentedekkend bestemmingsplan, waarin aanvullende evenemententerreinen en standplaatsen op het grondgebied van de gemeente zijn weergegeven met bijbehorende regels voor zover hiervoor geen regeling is opgenomen in een ander bestemmingsplan.

Participatiebudget

Een gemeente ontvangt middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Ook ontvangt ze middelen voor mensen met een sw-indicatie(sociale werkvoorziening).

P&C-cyclus

P&C = planning en control. In de P&C-cyclus wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (het besturen, plannen) en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie. De perspectiefnota, begroting, voortgangsrapportages en de jaarrekening zijn onderdeel van deze cyclus.

PCMO

'Prettig contact met de overheid'. Een overheidsbrede toepassing en doorontwikkeling van de informele aanpak. Met de informele aanpak wordt een minder formele aanpak van aanvragen, zienswijzen, klachten en bezwaren bedoeld. Daarbij hoort ook oplossingsgerichte benadering van (mogelijke) conflicten in de publieke dienstverlening.

PNIK

Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

POK

Peiling Ondernemersklimaat. Geeft inzicht in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en het ondernemingsklimaat in een gemeente.

Privacy by Default

Privacy is de standaard instelling van een programma, app, website, dienst of apparaat.

Privacy by Design

Dit houdt in dat we al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteden aan privacyverhogende maatregelen. Ten tweede houden we rekening met dataminimalisatie: we verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Op deze manier dwingen we een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch af.

Privacy Impact Assessment (PIA)

Onderzoek over:
- wat de impact is van het beoogde project op de privacy van de betrokkenen (de mensen van wie wij persoonsgegevens verwerken);
- wat de risico’s zijn voor de betrokkenen en voor de organisatie;
- of er, gegeven de doelstellingen van het project, ook een aanpak mogelijk is die minder gevolgen heeft voor de privacy.

Project- en portfoliomanagement

Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een tijdelijk organisatie en het totaal aan investeringen dat nodig is om de gestelde doelstelling te bereiken.

Project Ja

Project JA: Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een bijstandsuitkering op weg naar de arbeidsmarkt of naar scholing. Doel: ondersteuning bieden bij het vinden van werk en het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Project Ja+

Project JA+: Voor uitkeringsgerechtigden tussen de 18 en 27 jaar en ouder met een taalachterstand. Doel: het voorbereiden op werk en het verbeteren van taalvaardigheden

Project JAS

Project JAS: Voor statushouders van 18 jaar en ouder die zich na 1 oktober 2015 hebben gevestigd in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Doel: het vinden van werk of scholing en maatschappelijke participatie

Projectplan Implementatie Omgevingswet

Plan van aanpak om de nieuwe omgevingswet (inwerking per 2019) de gemeentelijke werkwijze in te voeren.

PvOO

Platform voor Ondernemers Oegstgeest

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondsheidszorg

Regio Holland Rijnland

Een bestuurlijk samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de provincie Zuid-Holland. 

Regionale omgevingsvisie 2040

Een gezamenlijke visie van 10 regiogemeenten waarin de belangrijkste regionale opgaven worden geagendeerd hoe het gebied er in 2040 uit ziet. De 10 gemeenten zijn Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Inmiddels is de officiële naam Het Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040.

Retailvisie Leidse regio

Samenwerking en visie van 6 regiogemeenten ten behoeve van vitale en toekomstbestendige winkelgebieden in de Leidse regio.

RGL

RijnGouwelijn

RIF

Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland

Rijnlandroute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

ROVL 

Richtlijn voor Openbare Verlichting

Servicepunt71

Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ict, hrm, financiën, juridische zaken en inkoop en voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook de facilitaire zaken.

Sociaal makelaar

Sociaal makelaars ondersteunen bewonersactiviteiten, geven advies, verzamelen en delen kennis, verbinden partijen en bouwen aan sociale netwerken.

Stabiliteits- en groeipact

Afspraak binnen de Europese Uni dat de landsbegrotingen in evenwicht zijn of een overschot hebben.

Toekomstvisie 2020

Toekomstvisie voor 2020 voor de samenwerking tussen de gemeente Oegstgeest en de Oegstgeester samenleving

Toekomstvisie Leidse regio 2027

Toekomstvisie voor 2027 van de Leidse regio.

Treasury

Letterlijk 'schatkist' en staat voor het beheren van de 'treasures', de schatten, het geld van de gemeente. De financiële verordening en de uitvoeringsregels financiën geven aan welke randvoorwaarden er zijn.

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid

Door het college vastgesteld uitvoeringsplan gebaseerd op de door de raad vastgestelde Prioriteitsstelling Integrale Veiligheid.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan Oegstgeest beschrijft de ambitie en de (gewenste) ontwikkelingen van Oegstgeest op het gebied van mobiliteit.

Het Uitvoeringsprogramma bevat concrete maatregelen om de ambities en uitgangspunten vastgelegd in de Kadernota te realiseren. Het Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd met een planning voor uit te voeren werkzaamheden.

Veilig Thuis

het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Vennootschapsbelasting

(Vpb) voor de gemeente ingevoerd per 2016 voor activiteiten die als onderneming uitgevoerd worden, net als voor bedrijven al geldt.

Verkeersregelinstallatie (VRI)

Installatie met verkeerslichten om het verkeer op een kruispunt of bij een oversteekplaats te begeleiden.

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan - In het VGRP is het beleid van de uitvoering van de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd. Krachtens de Wet milieubeheer (Wm), artikel 4.22, dient iedere gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het GRP geeft de gemeente aan via welk beleid zij voor de aangegeven planperiode invulling geeft aan haar zorgplicht voor de riolering en hoe zij dit beleid financiert.

Visie op dienstverlening

Visie hoe de gemeente Oegstgeest met de dienstverlening aan haar klanten om wil gaan.

Visie 'Van Afval Naar Grondstof'

Visie hoe steeds meer grondstoffen uit afval duurzaam te hergebruiken.

Vitaliteit

Binnen het programma Economie071 wordt een vitaliteitscentrum ontwikkeld. Dit centrum is een publiek-privaat netwerk dat in het teken staat van innovatie op gebied van gezond leven (vitaliteit). Binnen het centrum werken wetenschappers, ondernemers en overheden samen.

Voscuyloverleg

Overleg van de verenigingen die gebruikmaken van sportpark De Voscuyl.

Vrijval van een voorziening

Een voorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten, als deze kosten lager uitvallen of zelfs niet meer komen komt het bedrag dat in de voorziening staat beschikbaar.

VRIS

Versterken Regionale I-Samenwerking, samenwerking op het gebied van informatievoorziening.

VTA-controles

Visual Tree Assessment. Dit is een boomveiligheidscontrole waarbij (interne) gebreken ontdekt kunnen worden aan de hand van een visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert men dus uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte.

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wabo)

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Wateractieplan

Plan met concrete maatregelen voor de wateroverlast in het Oude Dorp.

Webrichtlijnen

Technologie-onafhankelijke richtlijnen voor toegankelijke, duurzame en vindbare digitale webcontent.

Werkbedrijf

Dit bedrijf vervult een centrale rol bij het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Zie verder de website van Holland Rijnland.

Wgw

Wet gemeentelijke watertaken.

Wlz

Wet langdurige zorg.

Wm 

Wet milieubeheer.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Woonvisie Oegstgeest

De Woonvisie Oegstgeest geeft de ambities en visie op het woonklimaat. De Woonvisie richt zich op thema's als nieuwbouw en beschikbaarheid, betaakbaarheid, kwaliteit, wonen en zorg. De lokale woonvisie geeft richting aan actuele woonopgaven in Oegstgeest en biedt een basis voor prestatieafspraken met de corporaties en huurdersorganisaties.

Woz

Wet Waardering onroerende zaken.

Wro 

Wet ruimtelijke ordening.

Wsw

Wet sociale werkvoorziening.

Wsw-oud

Vanaf 2016 is een nieuwe regeling voor de sociale werkvoorziening ingevoerd. Voor diegenen die onder de oude regeling in de Wsw is opgenomen blijft deze oude nog van toepassing.

Zaakgericht werken (ZGW)

Dit is een procesgeoriënteerde manier van werken. Dit in tegenstelling tot een documentgeoriëntieerde manier van werken, waarvan in overheidsorganisaties vaak sprake was voor de invoering van Zaakgericht werken. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat Zaakgericht werken samen gaat met digitaal werken.

Zonering Bio Science Park

Het huidige bestemmingsplan bevat een zonering. Deze staat het niet toe dat Bioscience-bedrijven met labfaciliteiten op het gebied van genetische gemodificeerde organismen zich kunnen vestigen op een afstand van 100 meter vanaf de grens van de woonbestemming. Terwijl het gebied daar nu juist wel voor is bedoeld.

De universiteit heeft de gemeente dan ook verzocht om Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid te herzien.

Met een herziening voorkomen we dat er steeds een vergunning (en verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad) nodig is om af te wijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van deze Bioscience-bedrijven.

ZonMw

Een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.