PDF Opties

Programma 4 Sociale infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Veiligheid

E.R. Jaensch

Bestuur en strategie

Inwoners zijn financieel onafhankelijk

H.J.T. Nieuwenhuis

Maatschappij

Iedereen doet mee

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing

Maatschappij

Inwoners hebben een gezonde leefstijl

Veiligheid in en om het huis

Mantelzorgers ondersteund

Jeugdigen ontwikkelen zich goed

H.J.T. Nieuwenhuis

H.J.T. Nieuwenhuis

H.J.T. Nieuwenhuis

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E.Huizing

Maatschappij

Maatschappij

Maatschappij

Maatschappij

Programma 4 Sociale infrastructuur

Binnen het programma Sociale infrastructuur werken we aan de maatschappelijke doelen van Oegstgeest. Dat doen we door:

- eigen inspanningen (bijvoorbeeld het leveren van schuldhulpverlening en het uitvoeren van de participatiewet);

- het subsidiëren van partners in het dorp (bijvoorbeeld jongerenwerk of de bibliotheek);

- inkoop (bijvoorbeeld van Wmo en Jeugdhulp) .

Voor het behalen van deze doelen is ook de samenleving zelf aan zet, maar waar nodig is professionele zorg beschikbaar. Zo zorgen we er samen met de samenleving voor dat er niemand tussen wal en schip valt.

In het plan Met elkaar, voor elkaar staan zes thema's met negentien maatschappelijke doelen. In de beleidsthema's van dit programma zijn deze maatschappelijke doelen benoemd als de resultaten. Uitzondering hierop vormt het beleidsthema Veiligheid, dat niet in het plan is opgenomen.

Programmadoelstelling

Een veiligere woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners.

Beleidsthema Veiligheid

Integrale veiligheid

Resultaat:

 • Oegstgeest heeft een veiligere woon-, werk- en leefomgeving.
 • Inwoners en bedrijven waarderen de veilige woonomgeving hoger dan een 7,5 (cijfer Veiligheidsmonitor).
 • De kans op het aantal woninginbraken is lager dan 6 per 1.000 woningen.
 • Het aantal aanmeldingen voor Burgernet bedraagt meer dan 10% van het aantal inwoners.
 • Inwoners en bedrijven zijn zich bewust van de gevaren van cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit en zijn in staat om de risico’s hiertegen te beperken.
 • Voor taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn we adequaat ingericht. Er is een gezamenlijke professionele crisisorganisatie in de Leidse regio.
 • Een geactualiseerd evenementenbeleid.

Inspanningen:

 • Gerichte en effectieve communicatie met inwoners. Verschillende doelgroepen benaderen op de door hen gewenste wijze.
 • Inwoners stimuleren om zelf actie te ondernemen om zich weerbaar te maken.
 • Regionale samenwerking in beleid en aanpak van high impact crimes (zie Begrippenlijst).
 • Jongeren bewust maken van de mogelijke gevolgen van sexting (online verspreiden van erotische foto's en video's) en gerichte en effectieve communicatie met de jongeren, ouders en scholen.
 • Samenwerken met inwoners en politie om verloedering/vernieling en drugs-gerelateerde overlast te verminderen.
 • We evalueren het huidige evenementenbeleid en gebruiken de uitkomsten als input voor het nieuwe beleid.

Openbare orde en veiligheid

Inspanningen:

 • We adviseren en ondersteunen op het gebied van openbare orde en veiligheid, zoals de inzet van juridische instrumenten, toezicht- en handhaving, HALT-afdoeningen en de opvang van zwerfdieren.
 • We adviseren en ondersteunen in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen.
 • We hebben reguliere overleggen met veiligheidspartners zoals politie, veiligheidsregio, brandweer en GHOR (zie Begrippenlijst).

Brandweer

Inspanningen:

 • We adviseren en ondersteunen als het gaat om de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingstaken en de brandweerzorg. Dit doen we in samenwerking met de veiligheidsregio Hollands Midden en de regionale brandweer Hollands Midden (als onderdeel van de veiligheidsregio).
 • Voor deze taken richten we ook de organisatie in. Dit doen we ook bij calamiteiten in de informatievoorziening en het sociaal domein.
 • We geven vorm aan de samenwerking binnen de veiligheidsregio en de Leidse regio. We zorgen voor de levering van een officier van dienst Bevolkingszorg. We leveren een bijdrage aan de gezamenlijke crisisorganisatie (zoals het voorzitterschap van het team Bevolkingszorg) en uitwisseling van personeel op diverse onderdelen van de crisisorganisatie.
 • We geven opleidingen en trainingen en organiseren oefeningen in het kader van crisisbeheersings- en rampenbestrijdingstaken.

Beleidsthema Veiligheid
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Integrale veiligheid

76

0

76

76

Openbare orde en veiligheid

178

0

178

180

Brandweer

1.252

-97

1.155

1.098

Totaal

1.506

-97

1.409

1.354

Beleidsthema Inwoners zijn financieel onafhankelijk

Inkomen

Resultaat:

 • Meer inwoners met een bijstandsuitkering stromen uit naar werk of zijn maatschappelijk actief.
 • Kwetsbare jongeren hebben een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Minder inwoners hebben problematische schulden.

Inspanningen:

 • We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van inkomensondersteuning.
 • We voeren het lokale minimabeleid uit voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Vanaf 2019 kunnen ook volwassenen een bijdrage voor participatie aan de samenleving ontvangen.
 • We zorgen voor voldoende publiciteit over het minimabeleid zodat de bekendheid en het gebruik optimaal (kunnen) zijn.
 • We bieden een collectieve ziektekostenverzekering aan voor minima (120% sociaal minimum) en geven hieraan voldoende publiciteit (samen met de zorgverzekeraar).
 • We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van schuldhulpverlening.
 • We werken actief aan een vroege signalering van schulden. Dit doen we door optimaal gebruik te maken van informatie van de verschillende veelvoorkomende schuldeisers (woningbouwvereniging, energiebedrijf, zorgverzekeraar, enzovoort).
 • We subsidiëren schuldhulpverleningsactiviteiten.

Werk

Inspanningen:

 • In de arbeidsmarktregio (Holland Rijnland) hanteren we hetzelfde beleid ter ondersteuning van werkgevers die mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. DZB fungeert hierbij voor de Leidse regio als werkgeversservicepunt.
 • We hanteren een actief reïntegratiebeleid waarbij we uitkeringsgerechtigden via maatwerk begeleiden. Dit kan onder andere regulier werk, een garantiebaan of beschut werk zijn. We kopen trajecten in (onder andere bij DZB) met behulp van het extra budget dat de raad ook in 2019 beschikbaar stelt.
 • We stimuleren uitkeringsgerechtigden (onder andere diegenen die nog niet toe zijn aan werk) om zich vrijwillig voor de maatschappij in te zetten.
 • We bieden statushouders, zodra zij in Oegstgeest gehuisvest worden, een twee jaar durend traject via JAS aan. Oudkomers (zie Begrippenlijst) kunnen gebruikmaken van JA+. Het einddoel is uitstroom uit de uitkering.(zie Begrippenlijst voor Project JA, JAS en JA+)
 • Jongeren die uitstromen uit het Pro/VSO onderwijs (praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) bieden we begeleiding naar de arbeidsmarkt via DZB en project JA. Hierbij gaat het vaak om een garantiebaan.
 • In Holland Rijnland voeren we samen met UWV en werkgevers een plan uit (marktbewerkingsplan) waarbij de aansluiting tussen arbeidsmarkt en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt bevorderd .
 • We zetten de arbeidscontracten voort van Wsw-oud, bij zowel de Gr-KDB als DZB. Als gevolg van natuurlijk verloop zal de omvang van deze groep in de toekomst dalen. Bij drie uitstromers Wsw-oud is er ruimte voor één instromer beschut nieuw.(zie Begrippenlijst voor alle termen en afkortingen)

Inwoners zijn financieel onafhankelijk
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Inkomen

6.138

-4.222

1.916

1.751

Werk

1.554

0

1.554

1.458

Totaal

7.692

-4.222

3.470

3.209

Beleidsthema Iedereen doet mee

Wmo

Resultaat:

 • Meer vrijwillige inzet.
 • Minder eenzaamheid.
 • De deelname aan kunst en cultuur neemt niet af.
 • Meer zelfredzaamheid en inclusie voor de meest kwetsbare inwoners. Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen, op basis van gelijkwaardige rechten en plichten
 • Meer participatie van kinderen uit minimahuishoudens.

Inspanningen:

 • We kopen (gezamenlijk met de Leidse regio) effectief en efficiënt Wmo-voorzieningen in, waaronder huishoudelijke hulp, dagbesteding en woonvoorzieningen.
 • Het Sociaal Team Oegstgeest (STO) zorgt voor een brede naamsbekendheid onder inwoners en een effectieve doorverwijzing naar eventuele Wmo-ondersteuning. Zo nodig biedt het STO zelf kortdurende ondersteuning.
 • We bieden adequate ondersteuning aan inwoners door de inzet van algemene voorzieningen en maatwerk.
 • In verband met de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in 2021 wordt in de Leidse regio een uitvoeringsprogramma uitgewerkt met daarin de lokale opgave voor opvang en begeleiding van de doelgroepen.
 • We bevorderen de inclusie van kwetsbare inwoners (GGZ) door middel van een laagdrempelige inloop in het Dorpscentrum en werken in de Leidse regio samen aan het voorkomen van problemen op het terrein van geestelijke gezondheidszorg.

Welzijn

Inspanningen:

 • We stimuleren preventie en innovatie in het sociaal domein.
 • We werken samen met partners in het sociaal domein, op basis van een duidelijke rolverdeling en met heldere resultaatafspraken.
 • We dragen bij aan een adequate en vraaggerichte cliëntondersteuning.
 • We subsidiëren diverse partijen die bijdragen aan een breed aanbod van welzijnsactiviteiten. Ook ondersteunen we (potentiële) vrijwilligers en stimuleren we dat iedereen mee kan doen aan activiteiten.
 • We leggen verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties en burgerinitatieven door middel van een sociaal makelaar.
 • We facilteren vrijwilligersorganisaties die vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar brengen en onderzoeken mogelijkheden om ook ad hoc en op projectbasis vrijwilligerswerk te verrichten.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van een gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)voor alle Oegstgeestse vrijwilligers.
 • We stimuleren professionals en inwoners eenzaamheid te signaleren en aan te pakken. Hiervoor stellen we in 2019 een actieplan op.
 • We voeren het projectplan Dementievriendelijke gemeente uit en subsidiëren daarnaast het Alzheimercafé, Dementiemaatje (zie Begrippenlijst), scholing voor mantelzorgers en de casemanager Dementie in het STO.

Kunst en cultuur

Inspanningen:

 • We ondersteunen de fusie van K&O en de bibliotheek.
 • We stimuleren en faciliteren nieuwe en bestaande culturele initiatieven en bevorderen lokale samenwerkingen en ontmoetingen.
 • We versterken de samenwerking binnen de Leidse regio op het domein Kunst en cultuur.
 • We subsidiëren het Jeugdcultuurfonds, zodat culturele vorming ook toegankelijk blijft voor kinderen die opgroeien in armoede.
 • We subsidiëren de milieu-, techniek- en muziekeducatie en we nemen deel aan het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs.
 • We stimuleren en faciliteren het primair onderwijs om lessen over het lokale erfgoed in het curriculum op te nemen.
 • We subsidiëren lokale culturele basisvoorzieningen en ondersteunen amateurverenigingen op het gebied van kunst en cultuur.
 • We subsidiëren de bibliotheek om activiteiten te ontwikkelen op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering, laaggeletterdheid en participatie.
 • We verlenen medewerking aan voortzetting van een eigentijds en toekomstbestendig activiteitenaanbod voor volwassenen op educatief en cultureel gebied.
 • We zorgen voor het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Statushouders

Inspanningen:

 • We subsidiëren vluchtelingenwerk bij de maatschappelijke begeleiding, ondersteuning bij huisvesting in de gemeente en het organiseren van een informatiepunt.

Iedereen doet mee
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Voorzieningen Wmo

3.819

-101

3.719

3.286

Welzijn

1.070

-70

1.000

925

Kunst en Cultuur

907

0

907

717

(niet) Statushouders

95

0

95

35

Totaal

5.892

-171

5.721

4.963

Beleidsthema Inwoners hebben een gezonde leefstijl

Volksgezondheid

Resultaat:

 • Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm neemt niet af.
 • Minder jeugdigen gebruiken drugs en overmatig alcohol.
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht.
 • Meer inwoners zijn weerbaar op internet en sociale media.

Inspanningen:

 • We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van volksgezondheid, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en zorg voor statushouders.
 • We verstrekken subsidies zodat jongeren op school voorlichting krijgen over onderwerpen zoals het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en internetpesten.
 • Deze voorlichting is ook bedoeld om een gezond gewicht en de algemene weerbaarheid te bevorderen.
 • We verstrekken subsidie zodat senioren kunnen leren veilig om te gaan met hun computer.
 • We subsidiëren Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland om weerbaarheid en een gezonde leefstijl onder jongeren te stimuleren.
 • We stimuleren dat de openbare ruimte uitnodigt tot ontmoeting en sport/beweging.

Sport

Inspanningen:

 • We subsidiëren schoolsportactiviteiten en talentontwikkeling.
 • We subsidiëren het Jeugdsportfonds zodat sport en gezond bewegen ook toegankelijk is voor kinderen die leven in armoede.
 • We stellen een sportakkoord op in overleg met lokale sportverenigingen en voeren dit uit.
 • Jaarlijks monitoren wij de gemaakte afspraken met Optisport, de exploitant van zwembad Poelmeer. De afspraak is dat Optisport samenwerkt met maatschappelijke organisaties en zich inspant voor de maatschappelijke waarde van het zwembad.
 • We zorgen voor de aanschaf en controle van sportmaterialen in de gymzalen en sporthal en zien toe op de controle van de veiligheidsvoorschriften.
 • We verstrekken subsidies zodat basisschoolleerlingen bewegingsonderwijs krijgen van gekwalificeerde vakdocenten.
 • We voeren de meerjarenonderhoudsprogramma's uit van sportaccommodaties (sporthal, gymzalen, kleed- en doucheruimten). Ook voeren we het beheerplan Sportvelden uit.
 • We onderzoeken de overdracht van beheer en onderhoud op sportpark De Voscuyl.
 • We herhalen het parkeer en verkeersonderzoek rondom sportpark De Voscuyl.

Inwoners hebben een gezonde leefstijl
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Volksgezondheid

1.115

0

1.115

952

Sport

1.752

-581

1.171

1.609

Totaal

2.867

-581

2.286

2.561

Beleidsthema Veiligheid in en om het huis

Veiligheidspreventie

Resultaat:

 • Minder huiselijk geweld.
 • Jeugdoverlast neemt niet toe.
 • Minder valongelukken.

Inspanningen:

 • We zorgen voor voldoende menskracht bij Veilig Thuis (zie Begrippenlijst) om het toenemende aantal meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld te kunnen verwerken en afhandelen.
 • We passen de aangescherpte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling toe.
 • We verstrekken subsidie zodat de integrale crisisdienst (GGZ, Kwadraat en het Crisis Interventie Team) kan functioneren.
 • We zorgen dat het STO en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) crisissituaties kunnen melden en adequaat kunnen interveniëren in crisissituaties.
 • We monitoren jeugdoverlast en treden er tegen op. Dit doen we samen met het netwerk Jeugdoverlast. Dit bestaat uit wijkagenten, BOA’s, de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, het JGT en de gemeente.
 • We subsidiëren de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland. Deze zorgt voor de uitvoering van ambulant jongerenwerk, jongerencoaching en preventieve jeugd- en jongerenactiviteiten. Hierbij werken zij samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de partners uit het netwerk Jeugdoverlast.
 • Via een bijdrage per inwoner/kind (BPI en BPK) aan de GGD (RDOG Hollands Midden) zorgen we dat het Jeugd Preventie Team (JPT) begeleidingstrajecten kan inzetten voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie. Deze trajecten moeten voorkomen dat jongeren ernstigere delicten gaan plegen.
 • Via een subsidie aan Radius en via het STO stimuleren we senioren maatregelen te nemen waarmee ze valongelukken kunnen voorkomen.

Veiligheid in en om het huis
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Veiligheidspreventie

165

0

165

165

Totaal

165

0

165

165

Beleidsthema Mantelzorgers ondersteund

Mantelzorg

Resultaat:

 • Minder overbelaste mantelzorgers.
 • Minder vraagverlegenheid.

Inspanningen:

 • We verstrekken subsidies om mantelzorgers goede ondersteuning te bieden en zo overbelasting te voorkomen/verhelpen.
 • We bieden vervangende zorg (respijtzorg) via de Wmo waarmee mantelzorgers de mogelijkheid hebben hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen.
 • We tonen mantelzorgers onze waardering via een bloemetje.
 • We dragen uit dat hulp vragen heel normaal is, om hiermee de vraagverlegenheid tegen te gaan.
 • We stimuleren dat inwoners elkaar helpen.

Mantelzorgers ondersteund
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Mantelzorg

115

0

115

133

Totaal

115

0

115

133

Beleidsthema Jeugdigen ontwikkelen zich goed

Jeugd

Resultaat:

 • Meer jeugdigen behalen een startkwalificatie.
 • Minder opgroei- en opvoedproblemen.
 • Schoolgebouwen voldoen aan het landelijk kwaliteitskader Onderwijshuisvesting.

Inspanningen:

 • We zorgen voor voldoende en diverse laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning via het CJG.
 • We versterken de preventieve ondersteuning aan ouders en kinderen (in groepsverband en/of individueel). Dit doen we onder andere door gerichte subsidies te verstrekken.
 • We versterken de samenwerking tussen partners binnen het CJG en tussen het CJG en andere (lokale) partijen. Hiervoor wordt in 2019 met de partijen in Oegstgeest een meerjarig preventieakkoord gesloten.
 • We stimuleren dat er meer vrijwilligers komen die jongeren en hun opvoeders kunnen helpen zelfstandiger zaken aan te pakken.

Jeugdzorg

Inspanningen:

 • Ten behoeve van een kwalitatief en betaalbaar jeugdhulpstelsel, werken we regionaal (Holland Rijnland) en in de Leidse regio intensief samen aan een nieuw resultaatgericht inkoopmodel van jeugdhulp.
 • We realiseren een sluitende aanpak, zodat passende zorg geboden wordt en er geen kinderen tussen wal en schip vallen.
 • We geven mede invulling aan het Sturingsplan Jeugdhulp 2018/2019 en versnellen de transformatie van de jeugdhulp. Hierdoor ontstaat er een lagere instroom naar duurdere intensieve hulp.
 • We werken doelgericht aan een soepele overgang van de jeugdhulp naar de volwassenenzorg, voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • We werken aan een betere samenwerking tussen de huisartsen, het JGT en het onderwijs.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Inspanningen:

 • We zien toe op de kwaliteit van de kinderopvang en treden indien nodig handhavend op.
 • We stimuleren dat kinderen waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen, toch deelnemen aan peuteropvang door de financiële drempels te verlagen.

Onderwijs algemeen

Inspanningen:

 • We houden toezicht op de financiële continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van het openbaar onderwijs.
 • We voeren Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen en structureel overleg met de schooldirecteuren van het primair onderwijs. Hiermee zorgen we voor verbinding tussen de praktijk en het beleid op het gebied van (passend) onderwijs.
 • We zorgen voor doorontwikkeling van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit doen we door het spreiden van het aanbod, het wegnemen van financiële drempels en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
 • We dragen bij aan de vroege signalering van (leer)achterstanden. Dit doen we door preventieve inzet van leerlingbegeleiding, logopedie en taalondersteuning aan anderstalige leerlingen.
 • We signaleren knelpunten in (de aansluiting tussen jeugdhulp en) passend onderwijs en zoeken met lokale en regionale partners naar oplossingen.
 • We willen voortijdig schooluitval en thuiszitters voorkomen en terugdringen. Dit doen we samen met het CJG, het Regionaal Bureau Leerplicht, het MBO-Rijnland en de Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs.
 • We zorgen voor integrale uitvoering van aangepast (leerlingen)vervoer en GGZ- vervoer vanuit de jeugdhulp.

Onderwijshuisvesting

Inspanningen:

 • We stellen een uitvoeringsplan op, op basis van het integraal huisvestingsplan Gemeente Oegstgeest 2018-2022: startnota en uitwerkingsplan.
 • We passen de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs aan op basis van het integraal huisvestingsplan 2018-2022.
 • We realiseren een uitbreiding van basisschool Het Dok.
 • We voeren overleg met basisschool Het Dok over het gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw.
 • We doen een haalbaarheidsonderzoek naar de onderwijshuisvesting voor (v)so Leo Kanner en basisschool Gevers Deutz Terwee.
 • We behandelen aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting voor 2020, en schademeldingen aan schoolgebouwen en hun inventaris over 2019.
 • We stellen sport- en gymzalen beschikbaar voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen.
 • We verzekeren schoolgebouwen en vergoeden de onroerendezaakbelasting (ozb) van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs.
 • We participeren in het overleg over het internationaal onderwijs in de Leidse regio.

Jeugdigen ontwikkelen zich goed
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Jeugd

878

0

878

1.010

Jeugdzorg

4.284

0

4.284

3.646

Kinderopvang en peuterspeelzalen

308

-288

20

8

Onderwijs algemeen

606

-14

593

591

Onderwijshuisvesting

1.941

-32

1.909

1.929

Totaal

8.016

-334

7.682

7.184

Subsidieplafonds

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale infrastructuur is bedoeld voor het verlenen van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2016 vormt naast de algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale infrastructuur. Deze begroting bepaalt de financiële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast.

In totaal is in deze begroting voor het jaar 2019 € 2.109.007 beschikbaar voor subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies.

De subsidieplafonds 2019 voor de eenmalige subsidies zijn:

 • Plafond eenmalige welzijnssubsidies: € 5.000.
 • Plafond sportstimulering jeugd: € 1.500.
 • Plafond deskundigheidsbevordering vrijwilligers: € 2.500.

Zodra in december 2018 alle jaarlijkse subsidies voor 2019 zijn toegekend, plaatsen we het overzicht hiervan op onze website. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2019, publiceren we na afloop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondsheidszorg)

De wettelijke taken die de RDOG uitvoert zijn de jeugdgezondheidszorg (thema Jeugdigen ontwikkelen zich goed) en het bevorderen en monitoren van de volksgezondheid - inclusief bestrijding van infectieziekten (beleidsthema Inwoners hebben een gezonde leefstijl).

Voor Veilig thuis, het Jeugd Preventie Team (JPT) en het Crisis Interventie Team (CIT) heeft de regio Holland Rijnland de RDOG gecontracteerd. (beleidsthema Veiligheid in en om het huis)

Gr VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)

In de Gr VRHM werken wij met de hulpverleningsdiensten aan de veiligheid. De Gr VRHM bereidt zich voor op rampen en ernstige ongelukken en neemt maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM - in de vorm van verlengd lokaal bestuur - ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, etcetera.). Ook houdt de Gr VRHM een gemeenschappelijke meldkamer in stand. (beleidsthema Veiligheid)

Gr KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)

De Gr KDB gaat over het werkbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw (oud) werkt via de Gr KDB. De Gr KDB fungeert tevens als werkgeversservicepunt en biedt 'nieuw beschut' en garantiebanen in de Bollenstreek. Hieraan nemen wij overigens niet deel. (beleidsthema Inwoners zijn financieel onafhankelijk)

Gr (O)GGZ (Gemeenschappelijke Regeling (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg)

De Gr (O)GGZ zorgt voor het (gezamenlijk met de Leidse regio) subsidiëren van GGZ-instellingen. Het doel hiervan is om voorlichting te geven over de (O)GGZ en preventief beleid uit te voeren. (beleidsthema Iedereen doet mee)

Financiën

Meerjarenoverzicht

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Beleidsthema Veiligheid

Lasten

1.449

1.451

1.506

1.497

1.501

1.501

Baten

-106

-97

-97

-285

0

0

Saldo

1.344

1.354

1.409

1.212

1.501

1.501

Inwoners zijn financieel onafhankelijk

Lasten

7.244

7.361

7.692

7.418

7.426

7.411

Baten

-4.430

-4.152

-4.222

-4.272

-4.302

-4.302

Saldo

2.814

3.209

3.470

3.146

3.124

3.109

Iedereen doet mee

Lasten

5.267

5.719

5.892

5.646

5.620

5.579

Baten

-505

-756

-171

-171

-171

-171

Saldo

4.762

4.963

5.721

5.475

5.449

5.409

Inwoners hebben een gezonde leefstijl

Lasten

2.551

3.036

2.867

2.804

2.804

2.737

Baten

-617

-475

-581

-442

-445

-449

Saldo

1.934

2.561

2.286

2.361

2.359

2.287

Veiligheid in en om het huis

Lasten

156

165

165

165

165

165

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

156

165

165

165

165

165

Mantelzorgers ondersteund

Lasten

105

133

115

115

115

115

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

105

133

115

115

115

115

Jeugdigen ontwikkelen zich goed

Lasten

7.061

7.559

8.016

7.983

7.853

7.834

Baten

-368

-375

-334

-334

-334

-334

Saldo

6.693

7.184

7.682

7.649

7.519

7.500

Programma

Lasten

23.834

25.424

26.253

25.627

25.483

25.341

Baten

-6.025

-5.855

-5.405

-5.504

-5.251

-5.256

Saldo van baten en lasten

17.809

19.569

20.847

20.124

20.232

20.085

Reserves

Toevoeging

1.638

449

101

56

56

56

Onttrekking

-1.078

-1.986

-198

-153

-133

-133

Mutaties reserves

560

-1.538

-98

-97

-77

-77

Resultaat

18.369

18.031

20.750

20.026

20.155

20.008

Toelichting financiële afwijkingen

Veiligheid
In 2020 staat de verkoop van de brandweerkazerne gepland. Vanaf 2020 zullen we geen huur meer innen. De samenhangende kosten die komen te vervallen bedragen € 9.000.
In de perspectiefnota 2019-2022 is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Holland Midden aangepast. Het gaat om een structurele verhoging van € 45.000.

Inwoners zijn financieel onafhankelijk
De lasten van het beleidsthema nemen onder andere toe door de extra budgetten die opgenomen zijn in de perspectiefnota 2019-2022. Dit gaat over de volgende punten:

 • Voor 2019 is een eenmalig bedrag van € 100.000 opgenomen voor de implementatie en het tijdelijk handhaven van de applicaties voor bijstand, Wmo (back- en frontoffice) en schuldhulpverlening.
 • De structurele extra budgetten voor uitbreiding van het minimabeleid (€ 105.000) en schuldhulpverlening (€ 35.000) zijn financieel vertaald in de begroting 2019. In het meerjarenbeeld van de begroting 2018 is voor 2019 al eerder een toename van de uitkeringslasten opgenomen met € 70.000 (in overeenstemming met de geraamde extra rijksbijdrage).
 • De overige mutaties in de lasten worden verklaard door indexering en wijzigingen in de overheadkosten.

De toename van de baten is een gevolg van de eerder in de begroting 2018 al opgenomen verhoging met € 70.000 van de rijksbijdrage voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Iedereen doet mee

De toename van de lasten op dit beleidsthema is onder andere een gevolg van extra structurele budgetten die opgenomen zijn in de perspectiefnota 2019-2022. Het gaat om:

 • € 37.000 extra budget als gevolg van de nieuwe cao voor verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT).
 • € 15.000 voor de doelgroep voor vrijetijdsbesteding, vormingsactiviteiten en thuishulp (VTV).

Daarnaast zijn de in het coalitieakkoord opgenomen budgetten in de begroting verwerkt. Het gaat om de volgende doelen en bedragen:

 • Een incidenteel bedrag van € 200.000 voor de Cultuurfabriek.
 • Een bedrag van € 25.000 voor een sociaal makelaar (zie Begrippenlijst) (in 2019 en 2020).
 • € 50.000 (structureel) voor het lokaal preventieakkoord.
 • € 50.000 (structureel) voor een actieplan Eenzaamheid.
 • € 25.000 (waarvan € 5.000 structureel) om een dementievriendelijke gemeente te worden.
 • € 10.000 (structureel) voor het faciliteren van modern vrijwilligerswerk.
 • € 10.000 (structureel) voor (onderzoek naar) een gratis VOG voor vrijwilligers.

Ook is een aantal nieuwe ontwikkelingen in de budgetten voor 2019 verwerkt. Het gaat onder andere om:

 • Het ramen van de verwachte volumeontwikkeling voor de Wmo (€ 70.000 structureel).
 • De kosten van de regeling Maatschappelijke opvang asielzoekers (€ 60.000 structureel, de hiertegenover staande rijksbijdrage staat elders in deze begroting).
 • Een structureel bedrag van € 25.000 voor een GGZ-medewerker in het STO.

Ten slotte waren er in de begroting 2018 incidentele budgetten geraamd voor:

 • Subsidie voor het Dorpscentrum (€ 30.000).
 • Experimenteerruimte burgerinitiatieven sociaal domein subsidies maatschappelijk (€ 50.000).
 • Een dementievriendelijke omgeving (€ 30.000).
 • Investeringen in welzijnaccommodaties/Het DOK (€ 285.360).

De overige ontwikkeling van de lasten op dit beleidsthema is een gevolg van indexering en wijzigingen in de overheadkosten. De baten nemen in 2019 af met in totaal € 170.000, als gevolg van invoering van het abonnementstarief voor de Wmo. Hierdoor verwachten we een lagere opbrengst van eigen bijdragen voor de Wmo. Op basis van inzichten in de gerealiseerde opbrengsten over 2018, stellen we de raming naar beneden bij met nog eens met € 130.000. Verder nemen de baten af met € 285.000 omdat in 2018 incidenteel een schadeopbrengst is geraamd.

Inwoners hebben een gezonde leefstijl
De besluitvorming over het projectplan De Voscuyl geeft in 2018 een incidentele last van ongeveer € 250.000. Dit bedrag bestaat uit de vervroegde afschrijving van bestaande investeringen van € 178.000, een onderzoek naar de verkeerssituatie (€ 25.000) en projectbegeleiding (€ 50.000).
De onderhoudskosten aan de sportvelden nemen af met een bedrag van ongeveer € 50.000. In 2018 was nog een incidentele last opgenomen voor achterstallig onderhoud (€ 30.000).

In 2019 nemen de lasten af door de overeenstemming met de Oegstgeester Golf Club en de Fusie Club Oegstgeest, over de overname van de kleed- en doucheruimten op Sportpark de Voscuyl (€ 20.000). Deze overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud geeft een incidentele baat in 2019 van € 106.000. Dit is het gevolg van de vrijval van de onderhoudsvoorziening en een verkoopopbrengst. Deze stellen we beschikbaar voor een krediet voor het aanleggen van een nieuw natuurgrasveld.

Bij de perspectiefnota 2019-2022 is de bijdrage aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg in 2019 structureel met € 200.000 verhoogd. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de loonkostenstijging, de stijging van de ABP-premies en de hogere lasten van Veilig Thuis (door meer aanvragen en door noodzakelijke kwaliteitsimpulsen vanwege onvoldoende inspectie-uitkomsten).

Een verlaging van de lasten komt ook door een lagere interne doorbelasting van kosten aan het product Sport. [opm Tim: synoniem voor 'het product Sport'? + past deze zin niet beter bij

Jeugdigen ontwikkelen zich goed
In de begroting 2019-2022 vallen een aantal incidentele lasten uit de begroting 2018 weg. Zo daalt het budget voor het Centrum Jeugd en gezin met in totaal € 75.000 als gevolg van incidenteel in 2018 opgenomen budgetten voor preventie jeugd (respectievelijk € 60.000 bij de PPN 2017 beschikbaar gesteld en € 15.000 overgeheveld bij de jaarrekening 2017 ) en aanpassing Carp gebouw (€ 16.000 overgeheveld bij de jaarrekening 2016). De ontwikkeling van de lasten op het beleidsthema wordt vooral veroorzaakt door de wijzigingen in de kosten van de regionale jeugdhulp. Daarnaast is er voor 2018 incidenteel € 41.000 aan extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De middelen zijn als geoormerkt budget éénmalig in 2018 opgenomen. De ontwikkeling van de lasten vanaf 2019 op het beleidsthema wordt vooral veroorzaakt door de wijzigingen in de kosten van de regionale jeugdhulp.Het gaat onder andere om:

 • In het meerjarenbeeld bij de begroting 2018 is voor 2019 een daling van de budgetten voor regionale jeugdhulp voorzien van ruim € 1,1 miljoen.
 • Er zijn structureel extra kosten opgenomen als gevolg van een herverdeling van de bijdragen van gemeenten aan de regionale uitvoeringskosten (€ 11.000)
 • Als nieuwe ontwikkeling is bij de begroting 2019 rekening gehouden met € 70.000 extra structurele kosten voor jeugdhulp als gevolg van volumegroei.
 • Gezien de voorgenomen wijziging in verevening van de regionale kosten van jeugdhulp (loslaten van de solidariteit) is rekening gehouden met € 500.000 structureel extra kosten.
 • Daarnaast is als nieuwe ontwikkeling rekening gehouden met incidenteel extra bedrag van € 53.000 ten behoeve van extra beleidscapaciteit voor het subsregionale inzet voor Jeugdzorg (voor 2019 en 2020).
 • Voor de inkoopprocedure jeugdhulp 2020 een éénmalig bedrag van € 8.000.

In de perspectiefnota 2019 is, gebaseerd op de meerjarenbegroting regionale jeugdhulp 2019 -2022 van Holland Rijnland, bedrag van structureel € 1.068.000 toegevoegd. De overige ontwikkeling van de lasten op dit beleidsthema is een gevolg van indexering en wijzigingen in de overhead kosten.

Overige afwijkingen op de thema's worden verklaard door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 4
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Algemene reserve prog 4

Toevoeging

547

0

0

0

0

0

Onttrekking

-347

-469

0

0

0

0

Saldo

199

-469

0

0

0

0

Reserve onderhoud zwembad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-159

0

0

0

0

0

Saldo

-159

0

0

0

0

0

Reserve Wmo/3D

Toevoeging

1.091

449

101

56

56

56

Onttrekking

-572

-1.517

-198

-153

-133

-133

Saldo

520

-1.069

-98

-97

-77

-77

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 4

560

-1.538

-98

-97

-77

-77

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar1

Aantal per 10.000 inwoners

2018

2016

196,2

137,4

Bureau Halt

BBV

2019

2017

170

131

Jeugdige veelplegers2

Per 10.000 inw.

2018

2014

0

1,3

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

BBV

2019

2014

0

1,3

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12- t/m 21- jarigen

2018

2015

1

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2019

2015

1

1,45

Winkeldiefstal

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2016

0,6

2,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2019

2017

0,6

2,2

Geweldsmisdrijven3

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2016

2,6

5,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2019

2017

2,2

5

Diefstal uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2016

2,4

3,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2019

2017

2,4

2,9

Vernieling en beschadiging

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2016

2,2

5,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2019

2017

1,9

4,8

Voelt zich wel eens onveilig in het algemeen

%

2018

2016

33,9

34,7

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2019

2017

36,5

34,1

Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt

%

2018

2016

14,4

16,4

Veiligheismonitor

Oegstgeest

2019

2017

10

16,4

Slachtoffer van misdrijf

%

2018

2016

16,5

17,3

Veiligheismonitor

Oegstgeest

2019

2017

13,6

Aantal socio- en techno preventievemaatregelen4

Aantal

2018

n/b

n/b

n/b

Veiligheismonitor

Oegstgeest

2019

2017

3,9

3,5

Totaal aantal high impact crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld)

Aantal

2018

n/b

n/b

n/b

Tabellenboekpolitie

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

Absoluut verzuim5

Per 1.000 inw. 5-18 jr

2018

2016

4,33

2,01

Ingrado

BBV

2019

2017

1,51

1,82

Relatief verzuim6

Per 1.000 inw. 5-18 jr

2018

2016

4,84

26,88

Ingrado

BBV

2019

2017

5,8

26,58

% Voortijdige schoolverlaters7

%

2018

2014

1,5

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

BBV

2019

2016

1

1,7

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

2018

2016

504

744

LISA

BBV

2019

2017

510,1

758,2

Netto arbeidsparticipatie8

% Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2018

2016

68,4

65,8

CBS - Arbeidsdeelname

BBV

2019

2017

68,8

66,7

Jeugdwerkloosheid9

% 16- t/m 22- jarigen

2018

2015

0,51

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2019

2015

0,51

1,52

Personen met een bijstandsuitkering

Per 1.000 inw 18 jaar en ouder

2018

2016

21,1

41,3

CBS - Participatiewet

BBV

2019

2017

22,9

41,1

Aantal personen in de bijstand

Aantal

2018

2016

318

N.v.t

Eigen gegevens

Oegstgeest

2019

2017

330

N.v.t

Instroom en uitstroom bijstand

Aantal

2018

2016

I:144/U: 103

N.v.t.

Eigen gegevens

Oegstgeest

2019

2017

I:113/U: 102

N.v.t.

Lopende reïntegratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2018

2016

9,1

25,5

CBS - Participatiewet

BBV

2019

2e half 2017

19,9

29

Kinderen in armoede10

% Kinderen tot 18 jaar

2018

2015

2,73

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2019

2015

2,73

6,58

Jongeren met jeugdhulp

% Van alle jongeren tot 18 jaar

2018

2016

12

10,7

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2019

2017

12,6

11,2

Jongeren met jeugdbescherming

% Van alle jongeren tot 18 jaar

2018

2016

0,5

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2019

2017

0,6

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2018

2015

0,3

0,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2019

2017

-

1,7

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo11

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2016

53

62

CBS - Monitor Sociaal domein Wmo

BBV

2019

2e half 2017

37

57

Beoordeling eigen gezondheid (leeftijd <65 en >65)12

%

2018

2016

<65=85% >65=66%

<65=80% >65=62%

GGD HM

Oegstgeest

2019

2016

<65=85% >65=66%

<65=80% >65=62%

% Niet-wekelijkse sporters13

%

2018

2014

40,7

49,9

RIVM - Zorgatlas

BBV

2019

2016

37,7

48,7

Voldoet aan beweegnorm / fitnorm (leeftijd <65 en >65)14

%

2018

2016

<65=64% >65=80%

<65=60% >65=72%

GGD HM

Oegstgeest

2019

2016

<65=64% >65=80%

<65=60% >65=72%

Tevreden over sportvoorzieningen15

%

2018

2017

7,6

n/b

Inwonersenquête

Oegstgeest

2019

2017

7,6

n/b

Eenzaamheid16

%

2018

2016

10%

9%

GGD HM

Oegstgeest

2019

2016

10%

9%

Vrijwilligerswerk17

%

2018

2017

38%

46%

Inwonersenquête

Oegstgeest

2019

2017

38%

46%

Overbelaste mantelzorgers18

%

2018

2017

1,80%

2%

Inwonersenquête

Oegstgeest

2019

2017

1,80%

2%

Bereidheid (persoonlijke) ondersteuning te bieden aan buurt- of dorpsgenoten19

%

2018

2017

58%

n/b

Inwonersenquête

Oegstgeest

2019

2017

58%

n/b

Vertrouwen hebben dat mensen in de buurt hulp zullen bieden als dat nodig is19

%

2018

2017

79%

n/b

Inwonersenquête

Oegstgeest

2019

2017

79%

n/b

Beoordeling (huisvesting) onderwijs20

Rapportcijfer

2018

2017

7,5

n/b

Inwonersenquête

Oegstgeest

2019

2017

7,5

n/b

Tevredenheid culturele voorzieningen15

%

2018

2017

6,6

n/b

Inwonersenquête

Oegstgeest

 1. 1 Oegstgeest totaal 38 verwijzingen in 2016 op ongeveer 2000 jongeren
 2. 2 Het aantal hardekernjongeren (zie begrippenlijst), per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
 3. 3 Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
 4. 4 Sociale en technische voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit.
 5. 5 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
 6. 6 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.
 7. 7 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
 8. 8 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
 9. 9 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
 10. 10 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
 11. 11 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.
 12. 12 Percentage inwoners dat gezondheid als (zeer) goed ervaart
 13. 13 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
 14. 14 Percentage inwoners dat minimaal 5 dagen per week, 30 minuten beweegt
 15. 15 Gemiddelde rapportcijfer
 16. 16 Percentage inwoners dat zich eenzaam voelt
 17. 17 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet.
 18. 18 Uit de inwonersenquête (N=150) blijkt dat 20% van de mantelzorgers zich tamelijk tot ernstig overbelast voelt.
 19. 19 Percentage inwoners
 20. 20 Gemiddeld rapportcijfer kwaliteit schoolgebouwen

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bron

Toelichting

Meer bijstandsgerechtigden stromen geheel of gedeeltelijk (parttime) uit naar betaald werk (aandeel als % ten opzichte van totaal aantal bijstandsuitkeringen medio kalenderjaar)

17%

18%

19%

19%

Minder eenzaamheid: aantal mensen dat zich regelmatig/vaak eenzaam voelt neemt af (2 % in inwonersenquête 2017)

Max 8%

Max 8%

Max 8%

Max 8%

GGD

Meer vrijwillige inzet: het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet neemt toe (38% in inwonersenquête 2017)

40%

42%

42%

42%

Tevredenheid cultuuraanbod

6,6

6,6

6,6

6,6

Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm (56% in inwonersenquête 2017)

58%

58%

58%

58%

Aantal meldingen Veilig Thuis (aantallen per eerste kwartaal)

20

25

25

25

Aantal adviezen Veilig Thuis (aantallen per eerste kwartaal)

17

20

20

20

Het aantal mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast voelt neemt af (20% in inwonersenquête 2017)

19%

18%

18%

18%

De naamsbekendheid van Eva neemt toe (12% in inwonersenquête 2017)1

15%

20%

20%

20%

De bekendheid van het CJG neemt toe (65% in de inwonersenquête 2017)2

70%

70%

75%

75%

Tevredenheid over jeugdhulp

60%

62%

65%

65%

Verhouding doorverwijzingen naar huisarts of JGT ombuigen naar meer JGT (2017: 47% huisartsen/28% JGT)3

40% huisartsen 35% JGT

38% huisartsen 37% JGT

35% huisartsen 40% JGT

35% huisartsen 40% JGT

Aantal peuters dat door financiële bijdrage van de gemeente gebruik gaat maken van peuterspeelzalen

20

30

40

40

Geïnspecteerde locaties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus (%)

100

100

100

100

Ingezette handhavingstrajecten bij advies Handhaven (%)

100

100

100

100

 1. 1 Eva: Ondersteuning van mantelzorg en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers.
 2. 2 CJG: Centrum voor jeugd en gezin.
 3. 3 JGT: Jeugd & gezins team.