PDF Opties

Programma 3 Wonen en economie

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Wonen

H. Sahin / E.R. Jaensch / M.E. Huizing

Ruimte

Economie

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing

Beheer en onderhoud / Ruimte

Programma 3 Wonen en economie

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze leefomgeving te waarborgen. Daarnaast willen we de economie versterken door meer samen te werken op basis van een gemeenschappelijke agenda. Dit komt aan de orde in dit programma.

In het programma Wonen zorgen we voor een kwalitatief hoogwaardig woonklimaat, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe woongebieden zoals Nieuw-Rhijngeest. Dit is ook in lijn met onze woonvisie en volkshuisvestingsopgave. Het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving, met zorg voor de cultuur-historische waarde, is eveneens onderdeel van ons programma. Samen met onze lokale en regionale partners werken wij aan een eerlijke woonruimteverdeling, waarbinnen speciale doelgroepen en urgenten een plaats hebben. Met onze lokale en regionale partners werken we daarbij aan een verbeterde doorstroming van de woningmarkt. Prestatieafspraken met woningcorporaties spelen hierbij een belangrijke rol.

Met onze partners werken we ook samen aan onze economische agenda. Met Economie071, kennisinstellingen en ondernemers werken we bijvoorbeeld aan regionale projecten, zoals het Expatcenter, Vitaliteit en de retailvisie (zie voor alle de begrippenlijst). Daarnaast proberen wij samen met de stichting Dorpsmarketing en de ondernemersverenigingen ondernemers aan te trekken en onze dienstverlening aan hen te verbeteren.

Tot slot geven wij binnen dit programma invulling aan ons vastgoed- en grondbeleid.

Programmadoelstelling

De inwoners en ondernemers van Oegstgeest een aantrekkelijker woon- en werkklimaat bieden.

Beleidsthema Wonen

Wonen

Resultaat:

 • We hebben een kwalitatief hoogwaardig woonklimaat. De woonvisie Oegstgeest 2016 is daarvoor het kader.
 • We hebben een nieuwe VTH-applicatie (zie Begrippenlijst).
 • De kwaliteit van de leefomgeving is gewaarborgd, met aandacht voor de cultuur-historische waarde.

Inspanningen:

 • We actualiseren de programmering in de lokale woonvisie (zie Begrippenlijst) uit 2016, aan de hand van de cijfers uit de regionale woonagenda.
 • We gaan projecten realiseren uit de uitvoeringsagenda bij de woonvisie, op het gebied van nieuwbouw en beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en zorg.
 • We maken prestatieafspraken voor 2020 met de woningcorporaties, onder meer over energie-neutraal uitvoeren van nieuwbouw. Deze stellen we uiterlijk december 2019 vast.
 • We maken met ontwikkelaars afspraken over kwaliteit en uitstraling van woningen.
 • Wij baseren onze woningbouwprogramma op basis van de lokale woonvisie waarin de percentages sociale woningbouw uit de regionale woonagenda richtinggevend zijn.
 • Voor plangebied Overgeest willen we, in lijn met de nieuw op te stellen woonvisie en in nauwe samenwerking met diverse partijen, een divers woningbouwprogramma voor senioren, starters, middeninkomens, bijzondere doelgroepen en sociale huur.
 • We vragen marktpartijen om betaalbare sociale huur en sociale koopwoningen toe te voegen.
 • We willen levensloopgeschikte woningen. Daarom stimuleren we ontwikkelaars om gelijkvloerse woningen geschikt te laten maken voor mensen met beperkte mobiliteit.
 • We actualiseren de beleidsregels voor de reserve Sociale woningbouw.
 • We verstrekken startersleningen.
 • We gaan afstemmen en samenwerken met (overheids)partners over thema's als de regionale woonagenda, woningbouwplannen en huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders.

Volkshuisvesting

Inspanningen:

 • We werken regionaal samen op het gebied van woonruimteverdeling in de sociale sector, de vrije sector en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Projecten daarbij zijn het toepassen van lokaal maatwerk en het werken aan een cluster met woningen voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
 • We stemmen de verdeling van de te bouwen typen huizen af met de regiogemeenten. Dit doen we in de provinciale woningbouwmonitor.
 • We passen de regionale huisvestingsverordening toe door de woningcorporaties woningen te laten toewijzen, conform deze verordening. Ook laten we de urgentiecommissie urgentieaanvragen verwerken.

Bouw en woningtoezicht

Inspanningen:

 • In 2019 zitten we in de nazorgfase van het nieuwe VTH-systeem en voeren we de afrondende stappen uit.
 • We stellen een VTH-beleidsplan op en voeren dit uit.

Grondexploitaties

Inspanningen:

 • We gaan de grondexploitaties in Nieuw-Rhijngeest actualiseren en optimaliseren.
 • We gaan de grondexploitatie in Poelgeest actualiseren en afronden.

Projecten overig

Inspanningen:

 • We begeleiden initiatieven uit de markt/ samenleving om het woon- en werkklimaat te versterken.

Monumentenzorg

Resultaat:

 • Vaststellen van nieuwe erfgoedkaders.

Inspanningen:

 • Voorbereidende werkzaamheden en het opstellen van nieuwe erfgoedkaders.

Beleidsthema Wonen
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Wonen

104

0

104

116

Volkshuisvesting

92

-1

90

115

Bouw en woningtoezicht

712

-1.131

-420

-165

Vastgoedregistratie

66

0

66

66

Apv

0

-2

-2

-2

Grondexploitaties

5.175

-5.175

0

0

Projecten overig

1.092

0

1.092

-312

Monumentenzorg

19

-9

10

10

Totaal

7.259

-6.319

940

-171

Beleidsthema Economie

Economische ontwikkeling

Resultaat:

 • Er is een plan van aanpak Oegstgeest om Fairtrade-gemeente te worden.
 • Gemeente en ondernemers werken samen aan een gemeenschappelijke agenda voor economische ontwikkeling en evenementen.
 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor alle ondernemers in Oegstgeest.
 • Een bijdrage aan het regionale vestigingsklimaat.
 • Meer bedrijven en werkgelegenheid op bedrijventerreinen, zoals het Bio Science Park en De Boeg.

Inspanningen:

 • We stellen een plan van aanpak op voor het behalen van het predicaat Fairtrade gemeente.
 • In 2019 staat facilitering van bedrijventerreinen centraal, vanwege nieuwe ontwikkelingen bij De Boeg en Bio Science Park locatie Oegstgeest. We faciliteren en stimuleren duurzaamheidsambities.
 • We zetten de uitkomsten van de Peiling Ondernemersklimaat ((POK), zie Begrippenlijst) in om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.
 • We stimuleren de Database Lokale Ondernemers (zie Begrippenlijst) bij het bedrijfsleven en blijven in gesprek met onze service-eenheid Inkoop van SP71 over hoe het MKB toegang tot aanbestedingen kan krijgen.
 • We evalueren de resultaten van de samenwerking met de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest en monitoren de jaarlijkse voortgang in juni.
 • We intensiveren onze deelname aan de overleggen in het Bio Science Park om het ontwikkelen van de locatie West (Oegstgeest) te stimuleren. Ook ondersteunen we de gezamenlijke marketing. 
 • We stimuleren en ondersteunen een nieuwe governance-structuur (zie Begrippenlijst) op het bedrijventerrein Bio Science Park. Hiermee willen we de strategische ontwikkeling, het parkmanagement en de acquisitie versterken. Doel is onder andere het stimuleren van de vestiging van EMA-gerelateerde (zie Begrippenlijst) bedrijvigheid.
 • We nemen deel aan Economie071 en uitvoeringsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de retailvisie Leidse regio, het Expatcentre, regiomarketing, Vitaliteit, Internet of Things en bedrijventerreinenstrategie Leidse regio (zie de begrippenlijst voor al deze projecten).
 • In 2019 ondersteunen we met ambtelijke inzet de tijdelijke huisvesting van Technolab op het Bio Science Park in Oegstgeest.
 • In 2019 blijven we door middel van advies en ondersteuning aan de winkeliersverenigingen inzetten op het versterken van de winkelgebieden Lange Voort, De Kempenaerstraat en Nieuw Rhijngeest. Hiermee gaan we de winkelleegstand tegen. 

Markt

Resultaat:

 • Het behouden en verzelfstandigen van de weekmarkt.

Inspanningen:

 • We faciliteren de weekmarkt door te zorgen voor vergunningverlening, onderhoud terrein en stroomkasten, regulier overleg met de marktmeester en marktcommissie en de verplaatsing van de weekmarkt bij de kermis en feestdagen.
 • We begeleiden de verzelfstandiging van de weekmarkt (eind 2018/voorjaar 2019).

Grondbeleid en transacties

Inspanningen:

 • We schrijven inwoners aan die illegaal gemeentegrond in gebruik hebben genomen.

Beheer gemeentelijk vastgoed

Resultaat

 • We dringen het illegaal grondgebruik terug.
 • Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is onderhouden op basiskwaliteitsniveau (veilig, sober en doelmatig = 6-).
 • Het onderhoud voldoet aan de wettelijke eisen en is duurzaam.

Inspanningen:

 • We onderhouden het gemeentelijk vastgoed (brandweerkazerne, molen)
 • We voeren de nota Maatschappelijk vastgoed uit.
 • We voeren het meerjarenonderhoudsplan Overig vastgoed en Carp-gebouw uit.

Beleidsthema Economie
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Economische ontwikkeling

427

-57

370

311

Markt

38

-41

-3

-3

Grondbeleid en transacties

53

-26

27

-6

Beheer gemeentelijk vastgoed

344

-64

281

199

Totaal

862

-187

675

501

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

De vof Oegstgeest aan de Rijn

We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren.

Financiën

Meerjarenoverzicht

3 WONEN EN ECONOMIE
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Beleidsthema Wonen

Lasten

38.496

18.830

7.259

2.096

2.664

1.116

Baten

-37.709

-19.001

-6.319

-2.204

-2.779

-1.307

Saldo

787

-171

940

-108

-115

-192

Beleidsthema Economie

Lasten

781

712

862

842

841

840

Baten

-1.213

-211

-187

-187

-187

-187

Saldo

-432

501

675

654

654

653

Programma

Lasten

39.277

19.542

8.121

2.938

3.505

1.956

Baten

-38.922

-19.212

-6.506

-2.392

-2.966

-1.495

Saldo van baten en lasten

355

330

1.615

546

539

462

Reserves

Toevoeging

1.187

178

0

0

0

0

Onttrekking

-1.594

-111

-1.000

0

0

0

Mutaties reserves

-407

67

-1.000

0

0

0

Resultaat

-52

397

615

546

539

462

Toelichting financiële afwijkingen

Wonen - Grex
In dit beleidsthema zijn ook de grondexploitaties opgenomen. Per saldo geeft de grex (grondexploitatie) geen resultaat binnen de begroting. De lasten en baten activeren we op basis van het vastgestelde meerjarenprogramma Grondexploitaties 2018.

Onderverdeling Wonen

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Grexen

Lasten

5.143

755

255

0

Grexen

Baten

-1.094

-1.023

-1.581

0

Mutatie voorraad

-4.049

268

1.326

0

Overig

Lasten

2.116

1.073

1.083

1.116

Overig

Baten

-1.176

-1.181

-1.198

-1.307

Saldo

940

-108

-115

-192

Wonen - Overig
Voor 2019 hebben we binnen het beleidsthema Wonen een incidenteel bedrag begroot van € 1 miljoen. Dit is bestemd voor de bijdrage aan de RijnGouwelijn. Hiertegenover staat een onttrekking van € 1 miljoen aan de reserve Bijdrage RijnGouwelijn.

Economie

Om kansen te benutten blijven wij in de Leidse regio actief samenwerken met andere gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers. Dit gaat bijvoorbeeld over projecten zoals de retailvisie Leidse regio, Expat Centre, regiomarketing, vitaliteit en andere zaken. We zetten daarbij in op de regionale economische spin-off van het European Medicines Agency (EMA). Dit proberen we onder andere te realiseren we met een nieuwe uitvoeringsorganisatie op het Bio Science Park.
In het coalitieakkoord Groen, Sterk en Betrokken is voor Economische zaken in 2019 € 100.000 en vanaf 2020 € 80.000 structureel beschikbaar.

In de begroting 2019 worden meer interne uren doorbelast aan het beheer van het gemeentelijk vastgoed, vergeleken met de begroting 2018. Overige afwijkingen zijn te verklaren door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Algemene reserve prog 3

Toevoeging

870

178

0

0

0

0

Onttrekking

-56

0

0

0

0

0

Saldo

814

178

0

0

0

0

Reserve Sociale woningbouw

Toevoeging

236

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

236

0

0

0

0

0

Risicoreserve Grondexploitaties

Toevoeging

80

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

80

0

0

0

0

0

Reserve Groenvoorziening

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-111

0

0

0

0

Saldo

0

-111

0

0

0

0

Reserve Bijdrage RijnGouwelijn

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.000

0

0

0

Saldo

0

0

-1.000

0

0

0

Res. Bestuursovereenk. brug Poelgeest

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.454

0

0

0

0

0

Saldo

-1.454

0

0

0

0

0

Reserve Organisatieontwikkeling

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-83

0

0

0

0

0

Saldo

-83

0

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3

-407

67

-1.000

0

0

0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Functiemenging1

%

2018

2016

41,1

52,1

LISA

BBV

2019

2017

41,6

52,4

Vestigingen (van bedrijven)2

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15
t/m 64 jaar

2018

2016

111,5

134

LISA

BBV

2019

2017

115,9

139,7

Waardering vestigingsklimaat3

Schaal 0-10

2018

n/b

n/b

n/b

Peiling ondernemers-klimaat (POK)

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

Omvang werkgelegenheid

Aantal banen/per 1.000 inw.

2018

2016

504

744

WSJG

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

Structuur werkgelegenheid (verdeling naar sector en bedrijfsgrootte)

%

2018

2016

Industrie 11,6
Landbouw 0,4
Handel 16,9
Collectieve dienstverlening 46,9
Zakelijke dienstverlening 22,4
Overige dienstverlening 1,8

Industrie n/b
Landbouw n/b
Handel n/b
Collectieve dienstverlening n/b
Zakelijke dienstverlening 30,7
Overige dienstverlening 2,2

WSJG

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

Demografische druk4

%

2018

2017

80,7

69

CBS -Bevolkingsstatistiek

BBV

2019

2018

81,7

69,6

Nieuw gebouwde woningen5

Aantal per 1.000 woningen

2018

2014

16

6

ABF - Systeem Woningvoorraad

BBV

2019

2016

8

7,2

Verhuisbewegingen (naar en vanuit gemeente)

Aantal per 1.000 inw.

2018

2014

75,1

49,7

WSJG

Oegstgeest

2019

2015

79,5

53,4

Prettig wonen in de buurt

Rapportcijfer

2018

2015

7,9

7,4

Veiligheids-monitor

Oegstgeest

2019

2017

7,8

7,5

Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen

%

2018

2015

63,6

59,9

Veiligheids-monitor

Oegstgeest

2019

2017

65,7

60,1

 1. 1 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
 2. 2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 3. 3 Betreft ondernemersklimaat vergeleken met totale benchmark
 4. 4 Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
 5. 5 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bron

Toelichting

Aanvragen voor reguliere omgevingsvergunningen handelen we 90% af binnen 8 weken of gemotiveerd binnen 14 weken

85%

90%

90%

90%

Registratie SBA

Aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten handelen we 95% af binnen 6 weken

90%

95%

95%

95%

Registratie Join