PDF Opties

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Veilig op pad

H.J.T. Nieuwenhuis / H. Sahin

Ruimte / Beheer en onderhoud

Riolering

H. Sahin

Beheer en onderhoud

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

In dit programma gaat het over de bereikbaarheid van Oegstgeest. Hiervoor zorgen we met ons mobiliteitsplan. Een goede verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid dragen namelijk bij aan het aantrekkelijk houden van het dorp om te wonen, werken en recreëren. In het Mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema's en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken.

Ook de infrastructuur van wegen, de riolen en energie valt onder het programma Verkeer en infrastructuur. Mede door de verandering van het klimaat moeten we in Nederland anders omgaan met alle vormen van water en waterbeheer. Hierdoor veranderen regels en wetten en verschuiven taken. Watertaken zijn onze zorgplichten voor:

- stedelijk afvalwater;

- he­mel- en grondwater;

- het beheer van het stedelijk water;

- (de zorgplicht van het waterschap voor) het zuiveren van afvalwater.

Binnen dit systeem hebben alle partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar technisch vormt het één systeem: de (afval)waterketen. Naar verwachting wordt eind 2018 of begin 2019 het integraal waterketenplan vastgesteld, waarin regionaal met uniforme afspraken wordt gewerkt. Het is daarom opgesteld in samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar, het hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea.

Programmadoelstelling

Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving.

Beleidsthema Mobiliteit

Verkeer

Resultaat:

 • Uitvoeren mobiliteitsplan: doorstroming, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeren.
 • Stoepen zijn begaanbaar en voldoende verlicht.
 • We onderhouden de wegen, straten en pleinen volgens CROW-beeldkwaliteit niveau B (zie Begrippenlijst).
 • Bij vervanging van de openbare verlichting kiezen we voor duurzame verlichting.

Inspanningen:

 • We verbeteren de infrastructuur voor elektrische auto’s en fietsen, door extra laadpalen te plaatsen.
 • We passen de oversteken Geversstraat - Wilhelminapark en Geversstraat - De Kempenaerstraat aan.
 • We werken aan de verbetering van veilig fietsverkeer, onder meer door het inrichten van schoolzones en educatie van deelnemers.
 • We geven advies en nemen beleidsmaatregelen over verkeers- en vervoersvraagstukken zoals openbaar vervoer, voorzieningen (elektrische) voertuigen en planontwikkeling.
 • In samenspraak met de samenleving voeren we kleine verkeersmaatregelen uit, zoals de komst van verkeersdrempels, bebording en fietsklemmen.
 • We hebben structureel overleg met partners over maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer op regionaal en lokaal niveau en zorgen voor de uitvoering daarvan.
 • We nemen deel aan regionale projecten zoals de Leidse Ring, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de Rijnlandroute en de Noordelijke Randweg (zie Begrippenlijst voor alle).
 • We actualiseren het mobiliteitsplan.

Wegen, straten en pleinen

Inspanningen:

 • We voeren de beheerplannen Wegen, Civiele kunstwerken en Openbare verlichting uit.
 • We voeren het gladheidbestrijdingsplan uit.
 • We brengen duurzame led-verlichting aan bij de vervanging van de openbare verlichting.
 • Wij dragen zorg voor het onderhoud van wegen (vegen, zwerfvuil, onkruidbestrijding op verharding).

Beleidsthema Mobiliteit
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Verkeer

424

-14

410

245

Wegen, straten en pleinen

1.991

-40

1.951

1.932

Totaal

2.415

-55

2.361

2.177

Beleidsthema riolering

Riolering

Resultaat:

 • Een duurzame inzameling en afvoer van afvalwater.
 • Voorkomen van wateroverlast in de openbare ruimte.

Inspanningen:

 • We onderzoeken de overstap naar het risicogestuurd vervangen van riolering.
 • We voeren het integraal waterketenplan uit.

Beleidsthema Riolering
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Riolering

1.643

-2.347

-704

-501

Totaal

1.643

-2.347

-704

-501

Financiën

Meerjarenoverzicht

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Beleidsthema Mobiliteit

Lasten

2.039

2.180

2.415

2.856

2.924

3.028

Baten

-151

-3

-55

-55

-55

-55

Saldo

1.889

2.177

2.361

2.801

2.870

2.973

Beleidsthema Riolering

Lasten

1.511

1.875

1.643

1.621

1.656

1.689

Baten

-2.132

-2.376

-2.347

-2.270

-2.306

-2.338

Saldo

-621

-501

-704

-649

-649

-649

Programma

Lasten

3.550

4.055

4.058

4.477

4.580

4.717

Baten

-2.283

-2.379

-2.401

-2.325

-2.360

-2.393

Saldo van baten en lasten

1.267

1.675

1.657

2.152

2.220

2.324

Reserves

Toevoeging

476

0

0

0

0

0

Onttrekking

-467

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

9

0

0

0

0

0

Resultaat

1.277

1.675

1.657

2.152

2.220

2.324

Toelichting financiële afwijkingen

Mobiliteit

Voor de verbetering van veilig fietsverkeer (onder meer door het inrichten van schoolzones en educatie van de deelnemers) is voor de komende drie jaar respectievelijk € 35.000, € 35.000 en € 15.000 opgenomen in de meerjarenbegroting. De financiële uitwerking van de uit te voeren projecten uit het mobiliteitsplan 2017-2027 is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan en in de exploitatie.

Het hebben van een regionale verkeers- en milieukaart is verplicht. Er is een overeenkomst met de gemeente Leiden afgesloten om dit voor gehele regio uit te voeren. De kosten zijn begroot op € 8.000 in 2019 en € 10.000 voor de jaren erna.

Vanaf 2019 doteren we jaarlijks € 6.000 respectievelijk € 5.000 aan de onderhoudsvoorzieningen Groot onderhoud wegen en Groot onderhoud bruggen/civiele kunstwerken. Dit is nodig voor het opstellen van beheerplannen.

In onze gemeente werd, net als in veel andere gemeenten in Nederland, het onkruid op verhardingen vele jaren bestreden met chemicaliën. Sinds het verbod op chemische onkruidbestrijding (begin 2016) is door zowel gemeenten als aannemers steeds meer ervaren hoeveel inspanning het op niet-chemische wijze bestrijden van onkruid kost. Aannemers weten nu steeds beter in te schrijven op deze werkzaamheden. Een recent gehouden aanbesteding is, conform het raadsbesluit uit 2015 tot vaststelling van de beeldkwaliteit, uitgegaan van CROW-niveau B. Uit deze aanbesteding komt naar voren dat we het budget structureel moeten verhogen met € 74.000 per jaar.

Als gevolg van de areaaluitbreiding (onder andere in Oegstgeest aan den Rijn) stijgen de exploitatielasten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Riolering
Incidenteel is er een bedrag opgenomen van € 194.000 in de begroting 2018 voor het aanpassen van de infrastructuur in verband met Airbus.

Vanaf 2020 verwachten we een kostendaling van € 140.000 als gevolg van risicogericht werken. Deze kostendaling verrekenen we met de rioolheffing.

Als gevolg van de herijking van de cashflow van investeringen verschuiven de kapitaallasten van 2019 naar 2020 en verder.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Algemene reserve programma 2

Toevoeging

476

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

476

0

0

0

0

0

Res.Inv. Openb. Ruimte met Maatsch. Nut

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-467

0

0

0

0

0

Saldo

-467

0

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2

9

0

0

0

0

0

Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Hernieuwbare elektriciteit1

%

2018

2015

1,5

11,8

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

BBV

2019

2016

2

12,9

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig2

%

2018

2015

3

8

VeiligheidNL

BBV

2019

2015

3

8

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser3

%

2018

2015

9

9

VeiligheidNL

BBV

2019

2015

9

9

Ongevallen

Aantal
per 1.000 inw.

2018

2015

3,3

6,7

Waarstaatje gemeente.nl - Openbare orde en veiligheid

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

Hoe vaak heeft u te maken met een onveilige verkeerssituatie in uw buurt?4

%

2018

n/b

n/b

n/b

Eigen enquête

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

Ervaren verkeersdrukte4

%

2018

n/b

n/b

n/b

Eigen enquête

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

In mijn buurt is er voldoende parkeergelegenheid4

%

2018

n/b

n/b

n/b

Eigen enquête

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

 1. 1 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
 2. 2 Als aandeel van het totaal aantal ongevallen dat leidt tot ziekenhuisopnamen.
 3. 3 Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
 4. 4 Meenemen in de regio-enquête.

Prestatie-indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bron

Toelichting

Wegen, straten en pleinen voldoen op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B

Minimaal 90%

Minimaal 90%

Minimaal 90%

Minimaal 90%

Onafhankelijke schouw

Op 24 september 2015 heeft de raad besloten dat de openbare ruimte dient te worden onderhouden op beeldkwaliteit B. Omdat de kwaliteit geen constante is mag maximaal 10% van het areaal beneden het vastgestelde beeld liggen.