PDF Opties

Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Groen en water

H.J.T. Nieuwenhuis / H. Sahin

Beheer en onderhoud

Ruimtelijke structuur

H. Sahin

Ruimte

Reiniging

M.E. Huizing

Beheer en onderhoud

Programma 1 Natuur en landschap

In programma 1 houden we ons bezig met de fysieke leefomgeving. Hierin wachten ons grote maatschappelijke en grensoverstijgende opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteit en de gebiedsopgave A44.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en is ook een belangrijke ontwikkeling in het ruimtelijk domein. Dat geldt ook voor het 'bijbehorende' Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een digitaal loket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Door alle veranderingen zullen we nieuwe instrumenten gaan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Ons uitgangspunt bij de omgevingsvisie is om het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu van Oegstgeest te beschermen en versterken. Bij alle opgaven, ontwikkelingen en veranderingen willen we samenwerken met de regio-gemeenten.

In lijn met de toekomstvisie 2020 Oegstgeest in beweging en het coalitieakkoord 2018-2022 gaan wij inwoners meer betrekken bij het beheer, het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we door hierover met hen in gesprek te gaan.

Duurzaam hergebruik van grondstoffen staat bij ons afvalbeleid voorop. We stimuleren inwoners het afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. We dragen bij aan de circulaire economie en het verminderen van restafval onder het motto 'Van afval naar grondstof' (VANG, zie Begrippenlijst). De komende jaren werken wij hieraan verder, waarbij de balans tussen milieudoelstellingen, dienstverlening en financiën leidraad is.

Programmadoelstelling

We willen meer betrokkenheid van inwoners bij het beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. We werken aan voorstellen om afval op grotere schaal gescheiden in te zamelen. De kwaliteit van de directe leefomgeving waarborgen we in duidelijke kaders. Daarbij zoeken we naar meer mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik.

Beleidsthema Groen en water

Groen

Resultaat:

 • In 2019 hebben we een actuele bomenverordening.
 • Inwoners zijn betrokken bij het onderhoud van het openbaar groen.
 • De biodiversiteit in onze gemeente gaan we behouden en waar mogelijk versterken.
 • Hagen, bosplantsoen en beschoeiingen voldoen aan CROW-beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst).
 • Overig groen en water voldoet aan CROW-beeldkwaliteit niveau B.
 • Aanbevelingen voor hondenbeleid.

Inspanningen:

 • We stellen de nieuwe bomenverordening op.
 • In 2019 werken wij een voorstel uit om green deals een verdere impuls te geven.
 • In 2019 verrichten wij een locatieonderzoek voor de aanplant van 250 extra bomen. We betrekken hierbij onze inwoners en maatschappelijke organisaties en starten na dit onderzoek eind 2019 / begin 2020 met het planten van bomen.
 • We gaan 30% van het gazon ecologisch beheren.
 • We voeren het groenbeleidsplan en het beheerplan Groen uit.
 • We inventariseren bestaande regels met betrekking tot honden en onderzoeken de mogelijkheden voor hondenbeleid. Dit doen wij samen met belanghebbenden.

Water

Inspanningen:

 • We voeren het baggerplan uit.

Beleidsthema Groen en water
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Groen

2.011

0

2.011

1.699

Water

295

0

295

326

Totaal

2.305

0

2.305

2.025

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Ruimtelijk beleid

Resultaat:

 • We bereiden ons voor op de transitie naar de Omgevingswet.
 • We hebben de kwaliteit en waarden vastgelegd van de bestaande leefomgeving, ontwikkelingen (bijvoorbeeld Nieuw-Rhijngeest) en andere initiatieven in de omgevingsvisie, bestemmingsplannen of andere planologische kaders.
 • Ons beleid is in overeenstemming met de gestelde kaders van hogere overheden.

Inspanningen:

 • We voeren het programma Implementatie Omgevingswet verder uit. In 2019 ligt de focus op het project Omgevingsvisie Oegstgeest, de informatievoorziening Omgevingswet en het verder in beeld brengen van de benodigde competenties en opleidingsbehoeften van de medewerkers. Wij voeren in 2019 het projectplan voor het domein Digitalisering en Informatisering verder uit. Daarnaast doen we mee aan diverse bijeenkomsten (bijvoorbeeld de Leerkring en activiteiten van het programma Aan de slag met de Omgevingswet).
 • We werken aan de omgevingsvisie Oegstgeest, als opvolger van de structuurvisie 2005-2020. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap van Rijnland, regiogemeenten, de Omgevingsdienst West-Holland en de provincie Zuid-Holland. Ook betrekken wij inwoners en belanghebbende partijen in het proces.
 • We starten met de bestemmingsplannenprocedures voor Wilheminapark & Geesten (Overgeest en Endegeest), Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen), Frederiksoord-Zuid, Hofbrouckerpark, parapluplan Evenemententerrein en de zonering BioSciencePark. (zie voor alle de Begrippenlijst).
 • We werken (verder) aan de gebiedsvisies Endegeest en Overgeest.
 • We begeleiden initiatieven in het kader van de uitgebreide omgevingsvergunning.
 • We houden bij ruimtelijke ontwikkelingen en wijzigingen van bestemmingsplannen rekening met de ruimtelijke en historische waarden van een gebied.
 • We nemen deel aan projecten binnen de omgevingsagenda Hart van Holland 2040. Deze gaan over verstedelijking, zone A44 en energietransitie.

Milieubeleid

Resultaat:

 • Het vastgestelde milieubeleid is, in samenwerking met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH), toegepast op onze werkzaamheden in het ruimtelijk domein.

Inspanningen:

 • We voeren onze wettelijke milieutaken uit.
 • We nemen deel aan de Omgevingsraad Schiphol.
 • We houden de geluidsmeetpunten in stand.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Ruimtelijk beleid

1.016

-14

1.002

1.219

Milieubeleid

428

0

428

487

Totaal

1.444

-14

1.431

1.707

Beleidsthema Reiniging

Reiniging

Resultaat:

 • We dragen bij aan de circulaire economie door verdere afvalscheiding en het verminderen van restafval. In 2023 wordt minimaal 75% van het aangeboden afval gescheiden ingezameld en is de hoeveelheid restafval minder dan 100 kg per inwoner per jaar.

Inspanningen:

 • We werken voorstellen uit voor een verdere optimalisatie van de inzameling van nuttige grondstoffen.
 • Het uitwerken van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) naar een uitvoeringsprogramma.
 • Wij onderzoeken de mogelijkheden voor bewustwording over afvalscheiding op scholen en sportverenigingen.
 • We dragen zorg voor optimale haalvoorzieningen van onder meer restafval, groente-, fruit- en tuinafval en plastic verpakkingen.
 • Ook dragen we zorg voor optimale brengvoorzieningen voor onder meer glas, oud papier, textiel, klein chemisch afval, elektrische apparaten en grof (tuin)afval.

Beleidsthema Reiniging
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Reiniging

2.290

-2.998

-708

-704

Totaal

2.290

-2.998

-708

-704

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West Holland

Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

Gemeente Leiden

Inzamelen diverse huishoudelijke afvalstromen.

Financiën

Meerjarenoverzicht

1 NATUUR EN LANDSCHAP
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Beleidsthema Groen en water

Lasten

2.346

2.496

2.305

2.123

2.171

2.184

Baten

-154

-471

0

0

0

0

Saldo

2.192

2.025

2.305

2.123

2.171

2.184

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Lasten

970

1.720

1.444

1.164

942

942

Baten

-210

-14

-14

-14

-14

-14

Saldo

760

1.707

1.431

1.151

929

929

Beleidsthema Reiniging

Lasten

2.241

2.150

2.290

2.309

2.341

2.494

Baten

-2.945

-2.854

-2.998

-3.004

-3.025

-3.207

Saldo

-704

-704

-708

-695

-684

-714

Programma

Lasten

5.557

6.366

6.040

5.596

5.454

5.620

Baten

-3.310

-3.340

-3.012

-3.018

-3.039

-3.221

Saldo van baten en lasten

2.248

3.027

3.028

2.578

2.415

2.399

Reserves

Toevoeging

15

0

0

0

0

0

Onttrekking

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Mutaties reserves

-36

-51

-51

-51

-51

-51

Resultaat

2.212

2.975

2.977

2.527

2.364

2.348

Toelichting financiële afwijkingen

Groen en water

Wij planten ten minste 250 extra bomen in het dorp, om zo in te spelen op klimaatontwikkelingen en om het groene karakter van Oegstgeest te versterken. De kosten hiervan bedragen € 150.000 in 2019.

In verband met de ongewoon droge zomer van 2018 zullen hoogstwaarschijnlijk diverse bomen, vooral jonge aanplant, afsterven. De vervangingskosten worden in eerste instantie geschat op € 70.000 in 2019. Nadere inventarisatie is noodzakelijk.

Zoals al geldt voor bomen op de lijst van monumentale bomen en in het beschermd dorpsgezicht, voeren we een kapvergunningsplicht in voor bomen die een betekenisvolle omvang hebben en langzaam groeien. Een aan te planten boom is doorgaans namelijk geen volwaardige vervanger. De kosten voor het beheer van deze kapvergunningen bedragen € 35.000 per jaar.

In 2018 zijn nog budgetten opgenomen voor het project herinrichting Klinkenbergerplas, de overkoepelende kosten voor het project Leidsche Ommelanden en het wandelpad aan de noordoever van het Oegstgeester kanaal. Deze werkzaamheden worden in 2018 afgerond. Voor deze projecten waren in 2018 ook inkomsten geraamd.

Ruimtelijke structuur

Voor de invoering van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) heeft het voordelen om in regionaal verband gezamenlijk op te trekken. De kosten in 2019 en 2020 bedragen respectievelijk € 186.000 en € 124.000 en daarna € 31.000 structureel. De raming van de te maken kosten volgt uit het rekenmodel Financiële Impact Omgevingswet van de VNG en Deloitte.
Voor de invoering van de Omgevingswet zijn de benodigde extra middelen voor de eerste vier jaar (beginnend in 2017) opgenomen. Voor 2019 is dat een extra budget van € 297.000 en voor 2020 gaat het om € 79.000.

Voor Hart van Holland (zie Begrippenlijst) is in 2019 en in 2020 ieder jaar € 50.000 extra beschikbaar.

In 2018 zijn ook incidenteel bedragen opgenomen voor de Omgevingswet (€ 553.000), de structuurvisie (€ 100.000) en onderhoudskosten voor het ruimtelijk beleid Groen (€ 100.000).

Reiniging

In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 met € 100 miljoen per jaar (prijspeil 2017) omhoog gaat. In het belastingplan 2019 zal daarom een relatief forse verhoging van het tarief van de belasting op het verbranden van (rest)afval worden voorgesteld. Daarom hebben we de kosten voor afvalverwerking en de afvalstoffenheffing verhoogd met structureel € 63.000 per jaar.In de begroting 2019 worden meer interne uren doorbelast aan het product reiniging (€ 80.00) vergeleken met de begroting 2018.

Overige afwijkingen worden verklaard door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Algemene reserve prog 1

Toevoeging

15

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

15

0

0

0

0

0

Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Saldo

-51

-51

-51

-51

-51

-51

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1

-36

-51

-51

-51

-51

-51

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Fijn huishoudelijk restafval1

Kg/inwoner

2018

2015

181

200

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

BBV

2019

2016

181

189

In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden

%

2018

2015

81,9%

68,3%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2019

2017

74,8%

67,3%

In mijn buurt is voldoende groen

%

2018

2017

78%

n/b

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op vooruitgegaan

%

2018

2015

8,1

9,9

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2019

2017

9,6

10,4

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op achteruitgegaan

%

2018

2015

7,5

13,5

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2019

2017

9,4

14,1

De buurt waarin u woont is in de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven

%

2018

2015

79,9

72,4

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2019

2017

76

70,9

Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt

Schaal 0-10

2018

2015

6,8

6,3

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2019

2017

6,7

6,3

Ranglijst woonaantrekkelijkheid

Positie

2018

2017

9

390

Elsevier

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

Heeft u zich de afgelopen 12 maanden actief ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt?

%

2018

2017

15%

n/b

WSJG/ eigen enquete

Oegstgeest

2019

n/b

n/b

n/b

 1. 1 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bron

Toelichting

Het openbaar groen (met uitzondering van hagen, bosplantsoen en beschoeiingen) en water voldoet op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B

minimaal 90%

minimaal 90%

minimaal 90%

minimaal 90%

Onafhankelijke schouw

Op 24 september 2015 is besloten dat we de openbare ruimte dienen te onderhouden op beeldkwaliteit B. Een uitzondering geldt voor hagen, bosplantsoenen en beschoeiingen: deze mogen beeldkwaliteit CROW C hebben. Omdat kwaliteit geen constante is, mag maximaal 10% van het areaal beneden het vastgestelde beeld liggen.

Minimaal 52% gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

52%

52%

52%

52%

Eigen afvalregistratie

Doelstelling vanaf 2023 is minimaal 75%.

Minimaal 75% gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval

75%

75%

75%

75%

Eigen afvalregistratie