PDF Opties

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsthema's

Portefeuillehouder

Team

Dekkingsmiddelen

M.E. Huizing

Bedrijfsondersteuning

Algemene en specifieke dekkingsmiddelen

Binnen de begroting onderscheiden we algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die we vrij kunnen aanwenden. Dit geld is op voorhand dus niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar zetten we in om tekorten op de programma's te dekken. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend.

Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel, de opbrengsten van gronden (programma 3) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 5). Ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen verantwoorden we steeds binnen het betreffende programma.

Belangrijke ontwikkelingen zijn het wegvallen (vanaf 2022) van de precariobelasting op kabels en leidingen en de daarmee verband houdende verhoging van de ozb. Deze verhoging vindt plaats met een bedrag dat gemiddeld gelijk is aan de wegvallende doorbelastingen van Alliander en Dunea.

Doelstelling

Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. Het voeren van een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Resultaat:

 • We hebben voldoende inkomsten waardoor de begroting structureel en reëel sluit.
 • We hebben de precarioheffing op kabels en leidingen afgeschaft (door landelijke wetgeving).
 • We hebben een woonlastenniveau dat aansluit bij onze ambities en ons voorzieningenniveau.
 • We hebben een beheersbare schuldpositie.

Inspanningen:

 • We ramen realistisch en voorzichtig.
 • BSGR voert de heffing en inning voor Oegstgeest adequaat uit en zorgt ook voor volledigheidscontroles.
 • We verhogen de bouwleges tot het niveau van kostendekkendheid.
 • We compenseren het verlies aan precariobelasting in 2022 met een ozb-verhoging. Deze is gemiddeld (macro) gelijk aan de wegvallende doorbelasting van precariobelasting door Dunea en Alliander aan inwoners en bedrijven.
 • We passen de belastingverordening aan om het wegvallen van de precario juridisch te regelen.
 • We overleggen met regiogemeenten en de VNG over de mogelijkheid van privaatrechtelijke vergoedingen voor kabels en leidingen. We gaan daarna in overleg met de betreffende bedrijven.
 • We onderzoeken of we per 2020 over kunnen gaan van het 'ouderdom-gestuurd' vervangen naar het 'risico-gestuurd' vervangen van de riolering. Hierdoor dalen de kosten en kunnen we de rioolheffing verlagen met € 140.000.
 • Aansluitend gaan we in 2020 de ozb met € 100.000 verhogen.

Gemeentefonds

Inspanningen:

 • We zorgen voor een tijdige, juiste en volledige verwerking van de wijzigingen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit doen we aan de hand van de mei- en septembercirculaire van het Rijk.
 • We actualiseren tijdig de omvang van de criteria (maatstaven) op basis waarvan het gemeentefonds de algemene uitkering betaalt.

Dividend

Inspanningen:

 • We zorgen voor een onderbouwde raming van het dividend van de BNG en Alliander.

Saldo financieringsfunctie

Inspanningen:

 • We actualiseren tijdig de interne rekenrente.
 • We werken verder aan het verlagen van de gemeenteschuld en zijn terughoudend met nieuwe investeringen. Wij hebben in de begroting geld beschikbaar gesteld voor de aflossing van onze schuld. Overschotten op de jaarrekening zullen we hiervoor in de regel ook gebruiken.

Overige dekkingsmiddelen

Inspanningen:

 • We bewaken de realisatie van de dekkingsmiddelen.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Begroting 2018

Lokale heffingen

117

-8.559

-8.442

-8.178

Algemene uitkering

0

-26.666

-26.666

-24.910

Dividend

0

-345

-345

-405

Saldo financieringsfunctie

178

0

178

128

Overige dekkingsmiddelen

-25

0

-25

-26

Totaal

271

-35.570

-35.299

-33.391

Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Alliander nv

Alliander zorgt voor distributie van gas en elektriciteit en daarmee ook voor een duurzame gemeente.

Dunea nv

De productie van betrouwbaar drinkwater draagt bij aan een duurzame gemeente.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR zorgt voor de uitvoering van de Woz en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

Financiën

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Lasten

570

238

271

63

394

549

Baten

-32.136

-33.629

-35.570

-36.207

-36.958

-36.545

Saldo

-31.567

-33.391

-35.299

-36.143

-36.563

-35.996

Programma

Lasten

570

238

271

63

394

549

Baten

-32.136

-33.629

-35.570

-36.207

-36.958

-36.545

Saldo van baten en lasten

-31.567

-33.391

-35.299

-36.143

-36.563

-35.996

Reserves

Toevoeging

2.178

253

201

45

477

140

Onttrekking

-350

0

-1.700

-292

0

0

Mutaties reserves

1.828

253

-1.499

-247

477

140

Resultaat

-29.739

-33.138

-36.797

-36.390

-36.086

-35.856

Toelichting financiële afwijkingen

Het beleidsthema Dekkingsmiddelen bestaat uit meerdere producten, waaronder:

Algemene uitkering
In de perspectiefnota 2019 zijn in de ontwikkeling van de algemene uitkering meerdere zaken meegenomen: de septembercirculaire 2017, stijging accres in de maartcirculaire en de areaaluitbreiding. De meicirculaire 2018 is verwerkt in deze begroting 2019-2022.

Dividend
In 2018 is de dividenduitkering van de BNG in het voorjaar van 2018 vastgesteld. Dit betreft een incidentele verhoging van € 60.000.

Lokale heffingen
In de Perspectiefnota 2019 - 2022 is rekening gehouden met de geraamde toename van de woningvoorraad wat betreft de opbrengst onroerende zaakbelasting.
Per 2020 verhogen we de ozb-opbrengst met € 100.000 per jaar. Hier tegenover staat dat de lasten voor inwoners vanaf 2020 gaan dalen, naar verwachting met in totaal minimaal € 140.000. Dit komt door een dalende rioolheffing. Deze daling ontstaat doordat we overgaan op het risicogestuurd in plaats van het ouderdomgestuurd vervangen van de riolering.

Precariobelasting
Oegstgeest schaft, volgend op landelijke wetgeving, per 2022 noodgedwongen de precarioheffing op kabels en leidingen af. Hierdoor valt jaarlijks € 1,7 miljoen aan gemeentelijke inkomsten weg. We vangen het verlies aan precario-inkomsten op zonder (gemiddeld genomen) een lastenverhoging voor onze inwoners te veroorzaken. Daarom - en gezien de beperkte fiscale mogelijkheden van gemeenten - compenseren we het wegvallen van de precarioheffing. Dit doen we door de ozb-inkomsten te verhogen met hetzelfde bedrag als dat wat onze inwoners besparen op de wegvallende precarioheffing (€ 1 miljoen). Het overige deel wordt gedekt uit het begrotingssaldo.

Overige dekkingsmiddelen
We werken verder aan het verlagen van de gemeenteschuld en streven naar een schuldniveau van tussen de 40 en 45 miljoen euro in 2025. Om dit te realiseren houden we in het coalitieakkoord rekening met een begrote extra aflossing op de gemeenteschuld: met ingang van 2021 doen we een aflossing van € 230.000 en vanaf 2022 ieder jaar een aflossing van € 350.000.

Financieringsresultaat
Voor de toelichting verwijzen we naar de paragraaf Financiering.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES AD
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Algemene reserve 7 AD

Toevoeging

186

253

201

45

477

140

Onttrekking

-350

0

0

0

0

0

Saldo

-164

253

201

45

477

140

Reserve egalisatie precario

Toevoeging

1.992

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.700

-292

0

0

Saldo

1.992

0

-1.700

-292

0

0

VERREKENING RESERVES AD

1.828

253

-1.499

-247

477

140

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Gemiddelde Woz-waarde1

Duizend euro

2018

2016

324

209

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

BBV

2019

2018

351

230

Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden2

Euro

2018

2017

793

644

COELO, Groningen

BBV

2019

2018

807

649

Gemeentelijke woonlasten Meerpersoonshuishouden3

Euro

2018

2017

902

723

COELO, Groningen

BBV

2019

2018

916

721

 1. 1 De gemiddelde Woz-waarde van woningen.
 2. 2 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
 3. 3 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bron

Toelichting

We stellen de Woz-beschikkingen vast volgens de eisen van de Waarderingskamer1

99%

99%

99%

99%

BSGR

We handelen Woz-bezwaren af volgens de eisen van de Waarderingskamer

99%

99%

99%

99%

BSGR

Aanslagen voor gemeentelijke heffingen leggen we op binnen het belastingjaar

99%

99%

99%

99%

BSGR

Aanvragen voor kwijtschelding handelen we af binnen 12 weken

95%

95%

95%

95%

BSGR

 1. 1 De Waarderingskamer controleert of gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.