PDF Opties

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang betekent dat we zeggenschap hebben door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat we beschikbaar hebben gesteld en dat niet verhaalbaar is. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat we in principe ook in eigen beheer kunnen doen. We mandateren die verbonden partijen als het ware, maar houden wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.

Voor de gemeenteraad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang:

 • De partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeenschappelijke doelstellingen liggen;
 • Het functioneren van de partijen heeft consequenties voor de gemeentelijke begroting.

De paragraaf Verbonden partijen bevat een overzicht van alle verbonden partijen, aangevuld met een overzicht van voornemens tot het aangaan van nieuwe verbonden partijen en/of (voornemens tot) beëindiging van bestaande verbonden partijen.

Grip op samenwerking

Het vraagstuk ‘grip op regionale samenwerking’ ten aanzien van verbonden partijen in het bijzonder staat hoog op de agenda van gemeenteraad, college en onze interne organisatie. Op verschillende manieren werken we hieraan:

De focus van Oegstgeest bij regionale samenwerking ligt op de Leidse regio. We willen de ambities en opgaven van de toekomstvisie Leidse regio 2027 gezamenlijk realiseren. We zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen, waarbij we ook kijken naar wat lokaal kan. We onderzoeken – ook op basis al van reeds beschikbare informatie – aan welke samenwerkingen Oegstgeest en andere Leidse regiogemeenten deelnemen en waar dwarsverbanden zijn.
De in 2018 vastgestelde nota Verbonden partijen ondersteunt bij het maken van afwegingen over deelname aan een verbonden partij en het in kaart brengen van financiele, bestuurlijke, juridische en andere risico's. De nota geeft ook uitgangspunten voor het onderhouden van de relatie en de beëindiging van de participatie in een verbonden partij. We actualiseren en evalueren de nota elke twee jaar.
Elk voorjaar kan de gemeenteraad een zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegrotingen van verschillende samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt volgens een uniform format. De komende periode gaan we dit format op basis van de ervaringen tot nu toe verder aanscherpen. Dit doen we bijvoorbeeld door (nog meer) informatie en een analyse te geven over inhoudelijke prioriteiten van de betreffende gemeenschappelijke regeling (GR) en de betekenis daarvan voor Oegstgeest, de financiën en andere bijzonderheden. Besluitvorming over het vaststellen van de zienswijzen vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.
Een middel om te sturen op de financiële kant van GR’s is de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. Met deze uniforme financiële taakstellende uitgangspunten dienen alle GR’s rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe begroting.
De gemeenteraad dringt in toenemende mate aan op reëel begroten en het aangeven van scenario's als er nieuwe lasten worden voorgelegd door verbonden partijen, waaronder de RDOG. Sturing op kosten door middel van regionale samenwerking is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college en de gemeenteraad.
Regelmatig ontvangt de gemeenteraad een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling door portefeuillehouders van bestuurlijke overleggen van samenwerkingsverbanden. Ook nemen de GR's zelf initiatief om de raden meer te betrekken, bijvoorbeeld door themabijeenkomsten of door de raden tijdig in de gelegenheid te stellen inbreng te geven voor de kadernota.
De commissie Regiozaken houdt zich bezig met strategische hoofdlijnen van regionale samenwerking. Daarnaast bespreekt deze commissie de ontwikkelingen in de Leidse regio.
De komende periode zullen we pleiten voor een verdere versterking van de samenwerkingscultuur in de Leidse regio, door middel van structureel overleg, ontmoeting en afstemming. De raad heeft in de vorige bestuursperiode al het initiatief genomen om ten aanzien van jeugdhulp de samenwerking in de Leidse regio te versterken, door het organiseren van regionale woordvoerdersoverleggen.

3. Overzicht bijdragen verbonden partijen

Verbonden partijen

(bedragen x € 1.000)­

Begroot 2018

Begroot 2019

1. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)

845

1.176

2. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (HR)

746

777

3. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

378

388

4. Veiligheidsregio Hollands Midden

1.185

1.241

5. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

62

61

6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

369

287

7. Servicepunt71

2.537

2.681

8. Nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

n.v.t.

n.v.t.

9. Alliander nv

n.v.t.

n.v.t.

10. Dunea nv

n.v.t.

n.v.t.

11. Vof Oegstgeest aan de Rijn

n.v.t.

n.v.t.

12. Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest

90

75

13. Inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval (gemeente Leiden)

680

680

Totaal

6.892

7.366

4. Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

1

Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg (RDOG)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 23 leden van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden. Één lid komt uit de gemeente Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
­

1-1-2019

2.699
28.372
­

31-12-2019

2.903
30.361
0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Naast de basisdienstverlening zet de GGD, onder toezicht van het CJG, preventieve aanvullende diensten in. Meer informatie: www.rdoghm.nl


Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

2

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief regionaal investeringsfonds en Regionaal Bureau Leerplicht)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor 14 gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio. Dit gebeurt in de domeinen Economie, Leefomgeving, Maatschappij en in het bijzonder op het terrein van de jeugdhulp.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft 28 leden, waarvan twee afkomstig uit de gemeente Oegstgeest. Oegstgeest heeft geen afvaardiging in het dagelijks bestuur. In elk portefeuillehoudersoverleg is het college van B en W vertegenwoordigd.   

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2019

352

36.915

31-12-2019

352
40.945
0
­

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

De 14 deelnemende gemeenten hebben de inhoudelijke agenda 2016-2022 opgesteld die de leidraad vormt voor de gezamenlijke ambities en opgaven. Ook dienen gemeenten – indien relevant – financiële middelen en capaciteit te leveren om de speerpunten uit de Inhoudelijke agenda en diverse regionale uitvoeringstaken te realiseren. Meer informatie: www.hollandrijnland.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 1 Natuur en landschap
 • Programma 2 Verkeer en infrastructuur
 • Programma 3 Wonen en economie
 • Programma 4 Sociale infrastructuur

3

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet zij door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieuadvies aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen en dagelijks bestuur; het algemeen bestuur stelt jaarlijks de stemverhouding vast. Die stemverhouding staat in verhouding met de gemeentelijke bijdrage.

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder één uit Oegstgeest. Het algemeen bestuur bestaat uit 24 leden, waarvan twee bestuursleden afkomstig zijn uit Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2019

988
5.269
­

31-12-2019

972
5.557
0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Per 1 januari 2016 is de gemeente Alphen aan den Rijn uit de gemeenschappelijke regeling getreden. De omzet van de dienst is hierdoor met 22% gedaald. De omgevingsdienst heeft capaciteit en expertise verloren en is kwetsbaar geworden als het gaat om financiële robuustheid en het voldoen aan de kwaliteitscriteria die door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn voorgeschreven.

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht moet de ODWH inspelen op nieuwe wensen van opdrachtgevers. Meer informatie: www.odwh.nl


Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 1 Natuur en landschap

4

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de Veiligheidsregio Holland Midden in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, etcetera). Ook houdt de Veiligheidsregio Holland Midden een gemeenschappelijke meldkamer in stand.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter, waaronder geen leden uit Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2019

6.214
34.218
­

31-12-2019

5.418
42.323
-844

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

In 2015 zijn drie kaderstellende documenten vastgesteld door het algemeen bestuur (na consultatie van de gemeenteraden):

- Het regionaal beleidsplan VRHM 2016-2019 Gericht verder!

- Het korpsbeleidsplan 2016-2018 brandweer Hollands Midden Wij zijn onderweg

- Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019.

Door de uitvoering van de taak Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) is er een relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (beleid) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (uitvoering).

Meer informatie: www.vrhm.nl

Deze GR heeft verder een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

5

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

Vestigingsplaats

Voorhout.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De werkvoorziening heeft als doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van/voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De bijdrage aan het werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek maakt deel uit van programma 4 Sociale infrastructuur, product werkdeel Participatiewet.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. Oegstgeest participeert in de GR. De acht deelnemers hebben allemaal een stem hebben die even zwaar meetelt. Vanuit Oegstgeest is één bestuurslid afgevaardigd in het AB.

Jaarlijkse bijdrage

Het Rijk betaalt een bedrag per geïndiceerde deelnemer aan de gemeenten. Deze rijksbijdrage wordt vanuit de gemeente doorbetaald aan de Sociale werkvoorziening. De rijksbijdrage is ontoereikend. Gemeenten leveren daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage die grotendeels gebaseerd is op het aantal deelnemers in verhouding tot het totaal.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de tekorten in de gemeenschappelijke regeling.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2017

3.114

3.028

31-12-20171

2.879

3.013

207

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

De Participatiewet verplicht gemeenten de instroom in beschut werken (zie Begrippenlijst) te voorkomen en de uitstroom van bestaande nu nog Wsw-gerechtigden te bevorderen. De landelijke verlaging van de Wsw-taakstelling betekent dat de uitvoerende organisatie (Maregroep) ook moet inkrimpen. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben hun reïntegratietaken bij de nieuwe GR ondergebracht. Omdat we op dit gebied samenwerken met de Leidse Regio hebben we deze taken bij DZB ondergebracht (hetzelfde geldt voor Wassenaar).

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur
 1. 1 Betreffen conceptcijfers

6

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de Woz-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) in het bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage volgens een in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2019

1.113
4.960
0

31-12-2019

718
5.236
0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Het algemeen bestuur wil de huidige vorm van de BSGR consolideren, en waar mogelijk groeien. Deze groei moet zitten in een verdere optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding, het aantal deelnemers en 'groei' op het gebied van marketing en profilering van de BSGR - 'be good and tell about it'.

Bij de ontwikkelingen en groei moet indachtig gehouden worden dat de BSGR primair een maatschappelijke organisatie is die dienend is richting haar deelnemers en burgers. Basiswaarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid staan daarbij voorop. Meer informatie: www.bsgr.nl


Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 5 Bestuur
 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

7

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

Vanaf 1 januari 2012 verzorgt Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ict, hrm, financiën, juridische zaken en inkoop en voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook de facilitaire zaken.

Bestuurlijk belang

Een vertegenwoordiger in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

Jaarlijkse bijdrage

De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten.

Financieel belang

De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventuele ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2019

1.595
14.737

31-12-2019

1.595
14.587
0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Servicepunt71 zet in op de doorontwikkeling van de eigen bedrijfsvoering. Daartoe is in samenspraak met de klantorganisaties een effectmeting gehouden en een afspraak gemaakt over het aanscherpen van prestatie-indicatoren. Deze indicatoren worden periodiek gemonitord. Daarnaast is in 2015 de gemeenschappelijke regeling gewijzigd en is een lichtere samenwerking ontstaan, in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting(vpb)

Vennootschappen

8

Nv Bank Nederlands Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Oegstgeest is voor 0,08% aandeelhouder en heeft 46.059 aandelen in de BNG. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. Over 2017 bedroeg dit € 117.000. De BNG is een nv. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2017

4.486.000
149.514.000
­

31-12-2017

4.953.000
135.041.000
393.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.bng.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

9

Alliander nv

Vestigingsplaats

Arnhem.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Het aantal aandelen is 497.747, het relatieve aandeel is 0,36386. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in bezit zijnde aandelen. Over 2017 bedroeg dit €333.000.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2017

3.864.000
3.871.000
­

31-12-2017

3.942.000
4.127.000
203.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.alliander.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

10

Dunea nv

Vestigingsplaats

Zoetermeer.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland goed en betrouwbaar drinkwater.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Het aantal aandelen is 72.383.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2017

193.298
382.301
­

31-12-2017

205.272
371.377
11.974

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.dunea.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

11

Vof Oegstgeest aan de Rijn

Vestigingsplaats

Oegstgeest.

Rechtsvorm

Vennootschap onder firma.

Doelstelling/publiek belang

Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijngeest, deelplan Oegstgeest aan de Rijn.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vennoot en heeft een belang van 50%.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente Oegstgeest treedt samen met samenwerkingspartner Bouwfonds op als vennoot in een vennootschap onder firma. De gemeente is 50% eigenaar van de vof. De vof heeft een sluitende grondexploitatie.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2017

0
17.988

31-12-2017

0
12.313

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

De verkoop van woningen in dit gebied verloopt goed. Uitvoering van de grondexploitatie van de vof verloopt volgens plan. De vof stelt haar eigen grondexploitatie vast. De eventuele consequenties van de deelneming staan opgenomen in de begroting.

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 3 Wonen en economie

Stichtingen

12

Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest

Vestigingsplaats

Oegstgeest.

Rechtsvorm

Stichting.

Doelstelling/publiek belang

Het profileren en promoten van Oegstgeest bij (potentiële) bewoners, bedrijven en bezoekers. Doel hiervan is het creëren van grotere economische en sociaal-culturele activiteiten, het beste in de eigen gemeenschap naar boven halen en de dorpscultuur versterken.

Bestuurlijk belang

De wethouder Economie heeft zitting in de raad van toezicht.

Jaarlijkse bijdrage

De stichting ontvangt een eenmalige subsidie, verdeeld over drie jaarschijven. Uitgaande van een maximale begroting vanvan € 100.000 per jaar, was dit in 2017 en 2018 een bedrag van € 90.000 en in 2019 € 75.000.

Financieel belang

De stichting probeert, naast de gemeentelijke bijdrage op basis van subsidieschikking, ook financiële ondersteuning te vinden bij private partijen. Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest spant zich in om financiën te verwerven in de verhouding 90% subsidie gemeente en 10% derden tot 75%-25% in 2019.

Kerncijfers

Niet van toepassing. Dit is een samenwerkingsverband op grond van een overeenkomst; er is geen sprake van een eigenstandige organisatie.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Deze stichting heeft een relatie met:

 • Programma 3 Wonen en economie

Overige verbonden partijen

13

Inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval door gemeente Leiden

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling met dienstverleningsovereenkomst.

Doelstelling/publiek belang

De gemeente Leiden zorgt voor het inzamelen en afvoeren van diverse afvalstromen van particuliere huishoudens in Oegstgeest. Dit samenwerkingsverband draagt bij aan het realiseren van de doelstelling om huishoudelijk afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen en te verwerken.

Bestuurlijk belang

Er is een mogelijkheid tot bestuurlijk overleg, indien nodig.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijks wordt de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op basis van CBS-indexcijfers en areaaluitbreiding. Begroot voor 2018: € 680.000.

Financieel belang

We betalen de gemeente Leiden uit de afvalstoffenheffing.

Kerncijfers

Niet van toepassing. Dit is een samenwerkingsverband op grond van een overeenkomst; er is geen sprake van een eigenstandige organisatie.­ ­­ ­
­

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 1 Natuur en landschap