PDF Opties

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

1. Inleiding

Wij zijn inrichter, beheerder en voor een groot deel ook eigenaar van de openbare ruimte in Oegstgeest. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte ontstaan kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, kunstwerken, groen en verlichting. Kapitaalgoederen zijn van directe invloed op een goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de inwoners. Het financieel belang van goed beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is groot, omdat we de waarde ervan dienen te behouden en het een aanzienlijk beslag op onze begroting legt. Naast producent en beheerder van die kapitaalgoederen zijn we er overigens zelf ook gebruiker van. Bij het uitvoeren van onze taken maken we bijvoorbeeld gebruik van het gemeentehuis en de gemeentewerf.

2. Beleid

In 2011 is in de nota Vastgoed besloten dat het onderhoudsniveau van gebouwen minimaal aan de wettelijke eisen moet voldoen. Om onze middelen doelmatig in te zetten, definiëren we sindsdien per object een onderhoudsniveau dat als uitgangspunt dient voor het opstellen van een (zo duurzaam mogelijk) meerjarenonderhoudsplan. Op basis van dit plan kunnen we per gebouw goede afwegingen maken tussen wat een economische investering is en wat duurzaamheidswinst is.

In 2015 hebben we een groot aantal beheerplannen voor de openbare ruimte en meerjarenonderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed geactualiseerd. Voor elk beheerplan hebben we de huidige staat van onderhoud onderzocht. Ook hebben we een overzicht gemaakt van de benodigde investeringen en onderhoudskosten voor de komende tien jaar. In het algemeen komt er geen grootschalig achterstallig onderhoud voor. In de gevallen dat er wel achterstallig onderhoud was, hebben we dit meegenomen in de vaststelling van het benodigde exploitatiebudget en/of de vervangingsinvesteringen. Onze basis is dus op orde.

Op 24 september 2015 is het beeldkwaliteitsplan Van basiskwaliteit naar beeldkwaliteit vastgesteld. Daarin hebben we bepaald dat we de openbare ruimte onderhouden op CROW-kwaliteitsniveau B (zie Begrippenlijst). De hagen, bosplantsoenen en beschoeiingen onderhouden we op CROW-kwaliteitsniveau C.

3. Overzicht van beheerplannen

Nr.

Omschrijving beheerplan (jaar van vaststelling)

Frequentie actualisatie areaal /planning

Eerstvolgende actualisatie

Programma 1 Natuur en landschap

 

1

Groenvoorzieningen (2015)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2020

2

Speelplaatsen (2015)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2020

3

Water/baggeren (2015)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2020

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

 

4

Rationeel wegbeheer (2015)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2020

5

Openbare verlichting (2015)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2020

6

Riolering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) (2014)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2019

7

Verkeersregelinstallaties (2012)

jaarlijks/1x per 5 jaar

vervalt

8

Civiele kunstwerken (bruggen en dergelijke) (2015)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2020

Programma 3 Wonen en economie

 

9

Overig vastgoed (2015)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2019

Programma 4 Sociale infrastructuur

 

10

Sporthal (2015)

jaarlijks/1x per 3 jaar

2019

11

Sportvelden (2018)

jaarlijks/1x per 3 jaar

2019

12

Kleedaccommodaties sport (2015)

jaarlijks/1x per 3 jaar

2019

13

Gymnastieklokalen (2015)

jaarlijks/1x per 3 jaar

2019

14

Multifunctionele accommodaties (2015)

jaarlijks/1x per 3 jaar

2019

15

Beeldende kunstwerken (2015)

jaarlijks/1x per 5 jaar

2020

Programma 5 Bestuur

 

 

­

Hier zijn geen beheerplannen

­

Programma 6 Bedrijfsvoering

 

16

Huisvesting gemeentehuis (2016)

jaarlijks/1x per 3 jaar

2019

17

Huisvesting gemeentewerf (2015)

jaarlijks/1x per 3 jaar

2019

18

19

Brandweerkazerne

Carp-gebouw (2018)

jaarlijks/1x per 3 jaar

jaarlijks/ 1x per 3 jaar

Verkoop bij leegstand

2021

5. Korte toelichting op de beheerplannen

1. Groenvoorzieningen

In 2015 is het beheerplan Groenvoorzieningen vastgesteld. In dit beheerplan staan de maatregelen die nodig zijn voor beheer en onderhoud van al het openbaar groen dat ons eigendom is. Het gaat hierbij om bomen, gazons, bos, heesters, vaste beplanting, bermen, hagen, plantenbakken en wateroevers. Het areaal is inclusief de in 2015 in beheer genomen Klinkenbergerplas. Om te bezuinigen voeren we diverse maatregelen door. Voorbeelden hiervan zijn: zelfbeheer door inwoners, meer ecologisch groenbeheer, onderhoudsarm groen bij renovaties en areaalafname door de verkoop van snippergroen. Elk jaar inspecteert een onafhankelijk bureau het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Ook voeren we jaarlijks VTA-controles (Visual Tree Assessment, zie Begrippenlijst) uit om aan onze juridische zorgplicht van boombeheerder te voldoen. Verder hebben we een voorziening ingesteld voor het vervangen van groen, zoals het beheerplan voorschrijft.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

2. Speelplaatsen

In het beheerplan Speelplaatsen (uit 2015) staan de maatregelen beschreven voor het beheer en onderhoud van de 59 speelplekken in Oegstgeest. Het gaat hierbij om 261 speeltoestellen en 5.854 vierkante meter ondergrond. De wettelijke verplichtingen voor de veiligheid van speeltoestellen zijn geregeld in het warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. In dit besluit wordt verwezen naar de Europese normen voor speeltoestellen en die van valdempende ondergronden. Jaarlijks inspecteren we alle toestellen. Bij renovatie van een speelplaats zullen we in de toekomst een herinrichtingsplan maken, in overleg met omwonenden. We zullen daarin dan goed letten op (onderhouds)lasten van een speellocatie. In veel gevallen zullen we met voorstellen komen om combi-toestellen te plaatsen in plaats van meerdere kleinere speelobjecten. Op deze manier bezuinigen we zonder dat het spelgenot afneemt.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

3. Water/baggeren

Het beheerplan Baggeren (uit 2015) gaat over 115.728 vierkante meter oppervlaktewater in Oegstgeest. Het doel van baggeren is de waterkwaliteit op peil te houden. Het hoogheemraadschap van Rijnland inspecteert jaarlijks de wateren en bepaalt aan de hand van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) hoeveel we moeten baggeren. Met een met een sonar uitgeruste Geoboot (zie Begrippenlijst) zijn de watergangen ingemeten. We hebben hierdoor nu profielen en volumes beschikbaar en ook een 3d-model van de baggerlaag en de waterbodem. Verder hebben we een voorziening ingesteld, zoals het plan voorschrijft.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

4. Rationeel wegbeheer

Het uitvoeren van wegbeheer is een zorgplicht van de gemeente (zie de Wegenwet, artikel 16). In het beheerplan Wegen uit 2015 staan de maatregelen waarmee we onze wegen op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen houden. Oegstgeest heeft 1.059.378 vierkante meter geregistreerde wegverharding. In 2015 heeft een weginspectie plaatsgevonden waaruit blijkt dat ons wegenareaal er over het algemeen redelijk bij ligt. De afgelopen jaren hebben we constant onderhoud gedaan wat heeft geleid tot een vrij constant (gemiddeld) kwaliteitsbeeld. Zoals het beheerplan Wegen voorschrijft, hebben we een voorziening ingesteld voor het onderhoud aan de verhardingen. Het verzorgend onderhoud van de wegen (bijvoorbeeld vegen en zwerfvuil) en gladheidbestrijding maakt geen onderdeel uit van het beheerplan.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

5. Openbare verlichting

Wij verlichten de openbare ruimte om een bijdrage te leveren aan de verkeers- en sociale veiligheid. Op 25 juni 2015 hebben we de beleidsnota Verduurzamen van openbare verlichting vastgesteld. Deze beleidsnota is ook een beheerplan, waarin naast beheer- en onderhoudsaspecten ook de vervanging van de openbare verlichting aan de orde komt. Om energie te besparen vervangen we op termijn alle openbare verlichting door led-verlichting met dimmers. Daarmee besparen we in 2020, ten opzichte van 2013, ongeveer 45 procent energie.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

6. Riolering GRP

Sinds 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken (Wgw) van kracht. In deze wet staan, naast de traditionele zorgplicht voor het afvalwater, specifieke gemeentelijke zorgtaken. Het gaat hierbij om de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Het doel hiervan is het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving en het duurzaam beschermen van natuur en milieu.

In totaal ligt er circa 14 kilometer drainage-leiding in Oegstgeest. De drainage is in de meeste gevallen aangesloten op de putten van het hemelwaterriool, dat het water afvoert naar de watergangen. In 2018 is het Integraal waterketenplan opgesteld in samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden van risicogestuurde vervangingen. Zie hiervoor ook programma 2.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

7. Verkeersregelinstallaties

We hebben tien verkeersregelinstallaties (VRI's) in eigendom. Per 1 januari 2018 zijn we aangesloten op de Leidse verkeerscentrale en is zowel het verkeerskundig als het technisch beheer van de VRI's overgedragen aan de gemeente Leiden. Daarmee vervalt de noodzaak voor een eigen beheerplan.

 • Achterstallig onderhoud: enkele van onze VRI's zijn verouderd, waardoor het bij storing steeds lastiger wordt reserveonderdelen te vinden. In de lijst van investeringen hebben we daarom voor twee installaties een vervangingskrediet opgenomen.

8. Civiele kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen, tunnels en dergelijke (zie Begrippenlijst))

Civiele kunstwerken horen bij de wegen-, fietspaden- en voetpadenstructuur in Oegstgeest. We bezitten er 85, de meeste zijn van hout of van beton. In het beheerplan Kunstwerken, vastgesteld in 2015, staan alle inspectieresultaten van de staat van de kunstwerken. Ook staat er een overzicht in van de benodigde investeringen en onderhoudskosten voor de komende tien jaar. Zoals het beheerplan voorschrijft hebben we een voorziening ingesteld voor het onderhoud aan civiele kunstwerken. Ook hebben we voor een aantal bruggen een maximaal toegestaan gewicht of aslast opgelegd.

 • Achterstallig onderhoud: in 2017 heeft een constructief onderzoek naar diverse civiele kunstwerken plaatsgevonden. Op basis daarvan gaan we een aantal kunstwerken renoveren of vervangen.

9. Overig vastgoed

Onder Overig vastgoed vallen de volgende gebouwen: het marktgebouw, de molen en een dienstwoning bij de gemeentewerf. Er zijn geen woningen/gebouwen meer in tijdelijk beheer. Waar mogelijk, stoten we vastgoed af.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

10. Sporthal De Cuyl

Sinds september 2009 beheren en exploiteren wij de sporthal op sportpark De Voscuyl. Sporthal De Cuyl is te verdelen in drie zalen, door middel van scheidingswanden. De skybox op de eerste verdieping is permanent verhuurd aan een fysiotherapiepraktijk.

Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

11. Sportvelden

Het beheerplan Sportvelden uit 2015 gaat over de sportvelden en de inrichtingselementen ervan op de vier sportparken in Oegstgeest. Dit zijn sportpark De Voscuyl, sportpark De Krogt, sportpark Overveerpolder en sportpark Duivenvoordestraat. De geldende normen van NOC*NSF vormen het uitgangspunt voor de beheerkwaliteit.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

12. Kleedaccommodaties sport

Het gaat hier om de gymnastieklokalen bij de Montessorischool, de Leo Kannerschool, Openbare Basisschool De Vogels, de basisscholen aan de Jan Wolkerslaan en Het DOK. De gymzalen onderhouden we op het basiskwaliteitsniveau.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

13. Gymnastieklokalen

De meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de gymnastieklokalen zijn vastgesteld in 2018. Het gaat hier om de gymnastieklokalen bij de Montesorrischool, Leo Kannerschool, Openbare Basisschool De Vogels, de basisscholen aan de Jan Wolkerslaan en Het DOK.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

14. Multifunctionele accommodaties

In een multifunctionele accommodatie zitten allerlei wijkvoorzieningen onder één dak. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kinderopvanglocaties aan de Frans Halslaan, Jac. P. Thijsselaan, Jan Wolkerslaan, Lange Voort en het Rustenburgerpad (Het DOK). In de Mozaïekzaal (aula) in de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan vinden ook verschillende activiteiten plaats.

 • Achterstallig onderhoud: het onderhoud aan de twee gebouwen van de Leo Kannerschool (Frans Halslaan en Hazenboslaan) is onderdeel van het lopende huisvestingsvraagstuk. Aan het ventilatiesysteem van Het DOK doen we aanpassingen.

15. Beeldende kunstwerken

Oegstgeest heeft 36 beeldende kunstwerken. Al deze kunstwerken bevinden zich in de openbare ruimte, met uitzondering van het beeld Nel met hoed, dat staat in de hal van de bibliotheek. Van deze werken is het merendeel ons eigendom, waardoor de zorg- en onderhoudsplicht van deze kunstwerken dus ook bij ons ligt. De afgelopen jaren hebben we divers achterstallig onderhoud gedaan. Zo zijn het Halifax-monument en het Waterwerk opgeknapt en is Nel met hoed gerestaureerd. Door voortschrijdend inzicht zullen we het MJOP in 2019 vervroegd herzien.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

16. Gemeentehuis

In het gemeentehuis vergadert de gemeenteraad en werken de burgemeester, wethouders en de meeste ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente. Het gemeentehuis heeft een publieksbalie en aangiftebalie (met werkplekken voor de politie) en is ook een officiële trouwlocatie. Het gemeentehuis is sinds 1997 een rijksmonument. In overleg met de Monumentenwacht hebben we in 2018 een aanvraag ingediend in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het gemeentehuis heeft achterstallig onderhoud. In de afgelopen jaren hebben we daarvan een deel uitgevoerd.

 • Achterstallig onderhoud: in 2019 zullen we het MJOP herzien, waarbij we het resterende achterstallig onderhoud zullen meenemen.

17. Gemeentewerf

Op de gemeentewerf werkt een groot deel van het team Beheer en onderhoud. Ook staat hier veel van het materieel van dit team. Daarnaast hebben we er voor inwoners een milieustraat, waar we het afval gescheiden in ontvangst nemen. In 2017 is het Klein Chemisch Afvaldepot geheel vervangen door nieuwbouw. Daarnaast zijn alle roldeuren vervangen. In 2019 zullen we het MJOP herzien.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

18. Brandweerkazerne

Voor de brandweerkazerne hebben we geen MJOP vastgesteld. Dit hebben we (niet) gedaan omdat de kazerne (vooralsnog) in 2020 gaat verhuizen en we het pand willen verkopen. Inmiddels zijn twee van de drie aangrenzende woningen verkocht. Het onderhoud is sober en gericht op instandhouding en veiligheid.

19. Carp-gebouw

Het CJG heeft dit pand in 2018 in gebruik genomen voor maximaal drie jaar. Bij de decemberwijziging 2018 zal de gemeenteraad een voorstel krijgen om de huurovereenkomst te verlengen tot minimaal tien jaar. Het gebouw krijgt dan ook een onderhoudsvoorziening.

 • Achterstallig onderhoud: dit is er niet.

Budget per beheerplan

Begroting (bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

A. Wegen programma 2

Kapitaallasten

275

386

529

630

Jaarlijks onderhoud

156

168

177

185

Groot onderhoud / storting voorziening

259

406

406

406

Subtotaal

691

960

1.112

1.221

B. Openbare verlichting programma 2

Kapitaallasten

55

63

70

77

Jaarlijks onderhoud

122

134

143

151

Subtotaal

177

197

213

229

C. Civieltechnische kunstwerken programma 2

Kapitaallasten

17

53

52

51

Jaarlijks onderhoud

40

40

40

40

Groot onderhoud / storting voorziening

97

97

97

97

Subtotaal

154

190

189

189

D. Verkeersregelinstallaties programma 2

Kapitaallasten

47

81

80

79

Jaarlijks onderhoud

63

63

63

63

Subtotaal

110

144

143

142

E. Speelplaatsen programma 1

Jaarlijks onderhoud

63

69

75

79

Subtotaal

63

69

75

79

F. Waterwegen programma 1

Jaarlijks onderhoud

132

143

153

161

Groot onderhoud / storting voorziening

131

131

131

131

Subtotaal

263

275

284

292

G. Groen incl. sportvelden programma 1 & 4

Kapitaallasten

351

320

307

227

Jaarlijks onderhoud

413

444

470

492

Groot onderhoud / storting voorziening

522

302

302

302

Subtotaal

1.286

1.066

1.079

1.021

H. Riolering programma 2

Kapitaallasten

1.125

1.244

1.275

1.308

Jaarlijks onderhoud

204

204

204

204

Subtotaal

1.330

1.448

1.480

1.513

I. Accommodaties programma diverse

Kapitaallasten

761

765

751

745

Jaarlijks onderhoud

234

180

180

180

Groot onderhoud / storting voorziening

514

514

514

474

Subtotaal

1.509

1.459

1.445

1.399

J. Kunstwerken programma 4

Jaarlijks onderhoud

3

3

3

3

Groot onderhoud / storting voorziening

9

9

9

9

Subtotaal

12

12

12

12

Totaal

5.595

5.820

6.032

6.096

Overzicht met kerncijfers *

Oppervlakte verhardingen

1.059.378 m2

waarvan elementen

733.013 m2

waarvan asfalt

303.961 m2

Waarvan onverhard/ beton

22.403 m2

Openbare verlichting, aantal masten

Circa 4.000 st

Verkeersregelinstallaties

10 st

Riolering, aantal aansluitingen

9.562 st

Riolering, lengte en type riolering

102 km

Riolering, aantal gemalen

49 st

Groen, aantal bomen

11.972 st

Groen, oppervlakte heesters

132.642 m2

Groen, oppervlakte bos

32.236 m2

Groen, oppervlakte bosplantsoenen

134.589 m2

Groen, lengte hagen

1.276 m1

Groen, oppervlakte blokhagen

20.801 m2

Groen, oppervlakte bermen/gazon

622.255 m2

Oppervlaktewater

181.790 m2

Speelplaatsen, aantal

59 st

Speeltoestellen, aantal

261 st

Gebouwd gemeentelijk vastgoed

31 st

Bedrijfsvloeroppervlakte gemeentelijk vastgoed

ca. 27.250 m²

* Deze kerncijfers zijn afkomstig van de diverse beheerplannen/meerjarenonderhoudsplannen. Bij elke actualisatie van een beheerplan verversen we ook dit overzicht.