PDF Opties

Paragraaf Grondbeleid

1. Algemeen

De paragraaf Grondbeleid is verplicht voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast vraagt de provincie in haar begrotingscirculaire specifiek aandacht voor een aantal onderwerpen.

2. Visie en beleid

De nota Grondbeleid hebben we vastgesteld in maart 2012; onze grondprijzennota is op 1 maart 2011 in werking getreden. Deze nota is in 2017 vervangen door de grondprijzenbrief 2017-2018. Met het herzien van de nota Grondbeleid wachten we tot de nieuwe Omgevingswet er is.

Grondtransacties en grondexploitaties (ook grex genoemd) voeren we uit volgens dit beleid. Hetzelfde geldt voor exploitatieplannen en/of exploitatieovereenkomsten die we afsluiten op grond van de Wro (Wet ruimtelijke ordening). Het grondbeleid heeft een grote samenhang met de realisatie van de programma's en projecten en heeft er daarom ook een grote invloed op. De ambities in deze programma's en projecten resulteren altijd in een vraag naar ruimte en daarmee in een vraag naar verdeling van grond. Het grondbeleid richt zich op waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht.

We hebben gekozen voor een faciliterend grondbeleid. We gaan pas over op sturend grondbeleid als het anders onmogelijk is om een door ons gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren.

Economische onzekerheden maken projectgerichte oplossingen gewenst. Daarom moeten we altijd alle mogelijke vormen van partnerships en samenwerkingsverbanden overwegen.

Doelstellingen

Grondbeleid is niet zonder financiële risico's. Hierover staat meer in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor grondbeleid en grondexploitaties gelden de volgende doelstellingen:

  • In onze grondpolitiek zijn wij ondersteunend. Door kaders te stellen bewaken wij het algemeen belang.
  • Risicomanagement van het grondbeleid en de uitvoering zijn volgens de grondprijzennota.
  • We streven naar samenwerkingsvormen als actieve grondpolitiek noodzakelijk is.
  • We willen vlot kunnen inspelen op markontwikkelingen bij verwerving en uitgifte.
  • Ons uitgangspunt is de grondprijzenbrief 2017-2018, waarbij we bij definitieve prijsbepaling in principe marktconforme prijzen hanteren.
  • We willen positief renderende dan wel kostendekkende grondexploitaties en exploitatieovereenkomsten.
  • De kosten en opbrengsten die niet onder een grondexploitatie vallen en die zijn gemoeid met de uitvoering van het grondbeleid, komen ten laste en ten gunste van de algemene middelen.

De activiteiten in 2019

Jaarlijks stellen we een werkbudget Grondzaken beschikbaar om het grondbeleid te kunnen uitvoeren dat niet onder een grondexploitatie valt. Dit budget wenden we onder andere aan voor taxaties, informatiebetrekking van het kadaster, incidentele inschakeling van externe deskundigen, bodemonderzoeken en exploitatie en beheer van vastgoed dat tijdelijk in onze vastgoedportefeuille zit.

3. Financiële prognose

De eerstvolgende keer dat we de grondexploitaties actualiseren zal zijn bij de jaarrekening 2018. Er zijn geen ontwikkelingen die een eerdere actualisatie noodzakelijk maken. Onderstaande cijfers en toelichting komen dan ook overeen met de cijfers zoals die gepresenteerd zijn in de jaarrekening 2017.

In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) dat de gemeenteraad in april 2018 heeft vastgesteld, gaan we specifiek in op de ontwikkeling van de grondexploitaties en de voortgang van de verschillende projecten.

Restgrex Poelgeest

gemeentelijke grex (vof)

Restgrex NRG

Balanswaarde per 28-12-20171

Nog te realiseren kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde
(-/- = nadelig)

Resterende risico's

Totaal2

8.352.000

17.160.000

22.213.000

-3.299.000

5.110.000

Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2021):

5.053.000

 

 

Stand van de voorziening

- voorziening Tekort Poelgeest op eindwaarde:

990.000

- voorziening Tekort Nieuw-Rhijngeest op eindwaarde:

2.114.000

 

- voorziening Tekort Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:

195.000

Risicoreserve Grondexploitaties (streefwaarde 50% van de resterende risico’s3); gewenste omvang:

3.015.000

Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn vof (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 39.000.

  1. 1 De boekingen na 27 december 2017 in boekjaar 2017 zijn opgenomen onder Nog te realiseren kosten en Nog te realiseren opbrengsten. De waarde per 27 december 2017 is de basis voor de herziene grondexploitatie.
  2. 2 De deelneming (50%) in Oegstgeest aan de Rijn vof is alleen opgenomen onder het onderdeel Verwacht exploitatieresultaat en Resterende risico's.
  3. 3 Het extra resultaat ten gevolge van de gebiedsuitbreiding in Langenakker blijft als risicoreserve staan zolang er nog geen bestemmingsplan is. Daarom is per saldo de omvang van de risicoreserve groter dan 50% van de resterende risico's.

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties bedraagt circa € 3,3 miljoen (negatief) op eindwaarde. Dit negatieve resultaat is afgedekt met de verliesvoorzieningen Nieuw-Rhijngeest en Poelgeest. Met de ontwikkeling van extra woningen in Langenakker heeft de gemeenteraad in 2015 een bijgestelde grondexploitatie vastgesteld. Daarbij is besloten om de vrijvallende voorziening van € 2,4 miljoen toe te voegen aan de risicoreserve Grondexploitaties. De resterende risico’s zoals die zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen ramen we op € 3,0 miljoen.

Het aandeel van de schuldreductie dat voortvloeit uit de investeringen in de grondexploitaties is het saldo van de nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten (de cashflow). Dit bedraagt circa € 5,1 miljoen (positief). Dit betekent dat – op grond van deze cijfers – de nog te realiseren cashflow uit de grondexploitaties voor circa € 5,1 miljoen bijdraagt aan het terugdringen van de schuldpositie.

4. Stand van zaken uitvoering per deelexploitatie

Voor gedetailleerde informatie per deelexploitatie verwijzen we naar het meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2018. Het MPG is vastgesteld en als bijlage gevoegd bij de jaarrekening 2017.